Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1102 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и Протокол № 11/14.05.2014г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

ОДОБРЯВА подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка и външно ел. захранване за ПИ 027051 по КВС на с. Сандрово, Община Русе.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от датата на съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)