Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1102 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 и искане с вх.№УТ-27-14/01.02.19 от Борислав Венциславов Якимов, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.505, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе. С плана да се определи зона за застрояване – вилна зона /Ов/. Новото застрояване да се разположи свободно на минимум 4 метра от двете странични имотни граници, а двете съществуващи сгради свободно разположени в източната част на имота да се запазят като елементи на плана за застрояване съобразно издадените удостоверения за търпимост за същите;

2. Разрешава изработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.149.505, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)