Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1102

Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие с Насоките за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за подаване на проектни предложения по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие», операция 1.1. «Социална инфраструктура», схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001.1/1-10/2010 «Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития», Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие», операция 1.1. «Социална инфраструктура», схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001.1/1-10/2010 «Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития».
2. Задължава кмета на Община Русе да осигури необходимите средства за собствения принос на общината в размер до 42 105,26 лв.
3. Задължава кмета на общината да осигури продължителност на събитието 1 (една) година след приключване на дейностите по проекта.
4. Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси да разгледа селектираните предложения и да предостави становището си по тях.
5. Задължава кмета да информира Общински съвет – Русе за резултатите от процедурата по кандидатстване по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001.1/1-10/2010 «Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития».

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)