Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1103 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 7 от Закона за устройство на територията и чл. 45, ал. 2 от Закона за народната просвета, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за провеждане на процедура по реда на ЗУТ за изменение на Подробния устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на част от УПИ I – за училище от кв. 54 по плана на село Сандрово, Община Русе, целия с площ от 11 184,00 кв. м . и попадащата в него двуетажна сграда, като същият се раздели и се обособят УПИ IV – за социални дейности с площ от 3 744 кв.м., и УПИ I – за училище с площ от 7 440 кв.м., след предварително съгласуване на изменението с Министъра на образованието и науката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)