Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1103 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 и искане с вх.№УТ-27-13/01.02.19 от Димитър Миланов Касабов, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.156.720, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе. С плана да се определи зона за ниско жилищно застрояване /Жм/. Новото застрояване да се разположи свободно на минимум 3 метра от двете странични имотни граници, на 5 метра от дъното на имота и на 3 метра от външната имотна граница към обслужващия път от юг;
2. Разрешава изработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.156.720, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)