Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1103

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1103
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

         На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 27, ал.1, т.8 и чл.33, ал.2 и 3 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от  ЗУТ, Протокол №17/14.07.06 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, Протокол № 65/14.07.06 г. на Комисията по общинска собственост,  Общинският съвет реши:

    1. Дава съгласие за изменение план за регулация на УПИ ХІІ-24 – Крайбрежна ивица-Пост 12 (поста и коловозите), съгласно който се предвижда сервитут 3 (три) метра за Крайбрежен колектор, като бъдат отнети частично терени с площ 1 552 кв. метра от УПИ ХІІ-24, собственост  на  НК”ЖИ” – София, ПЕПЖИ-Г.Оряховица  и се придават 1 552 кв. метра терени, общинска собственост. Изменя се регулационния план одобрен със Заповед № 1576/02.11.2001 г. на кмета на Община Русе за ЧИРП и ПР,  срещу заплащане от страна на дружеството на дължимите данъци и такси.
    2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.