Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1104 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124а, ал.1, 5 и ал.7 и чл.124б от ЗУТ и искане с вх. № УТ-16-43/29.05.2014г. от ЕТ „Атанасов – Атанас Атанасов” , Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническата инфраструктура – външна водопроводна връзка до ПИ 63427.183.22 в местност „Над линията”, землище на град Русе;
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за срок от една година;
3. Решението подлежи на разгласяване по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, публикува се на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)