Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1104 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:
1. Създава работна група в следния състав:
Ръководител: Дауд Ибрям
и членове: Емил Милушев, Никола Михайлов, Владо Владов, Веселко Цветков, Валери Иванов, Иван Станев, Анатоли Казаков, Владимир Нанов, Искрен Илиев, Делян Георгиев, Василена Николова, Радостина Вуцова.
2. Работната група да подготви и внесе за разглеждане в Общински съвет – Русе проект на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе, който:
2.1. Да бъде съобразен с действащото българско и европейско законодателство;
2.2. Да урежда обществени отношения, които не са предмет на правна уредба от нормативни актове от по-висока степен в сферата на опазване на околната среда;
2.3. Да съответства с нормите в областта на околната среда, заложени в действащите в момента наредби на Общински съвет – Русе.
2.4. Да съдържа норми, уреждащи контролните функции при спазване на новата уредба.
3. При изпълнение на поставените задачи работната група провежда заседания, свикани от нейния ръководител. Заседанията са редовни ако на тях присъстват повече от половината членове на работната група. Споровете се решават с гласуване, а решенията се вземат с мнозинство от ½ от присъстващите на заседанието.
4. Нормативният акт да бъде внесен за разглеждане и приемане от Общински съвет – Русе на заседанието през месец септември 2019 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)