Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1104

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1104
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

        На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 27, ал.1, т.8 и чл.33, ал.2 и 3 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, Протокол № 64/21.06.06 г. на Комисията по общинска собственост, Протокол № 18/08.08.06 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ и искане вх. № 94АА/0304/05.05.06 г. от “Бончев Стил-ООД” и ЕТ „Георги Бончев+Б”,  Общинският съвет реши:

    1. Дава съгласие за одобряване на ПУП-ИПУР и ИПР (подробен устройствен план – изменение план за улична регулация и изменение план регулация) на УПИ ІІ-256 и УПИ VІІІ-170, кв.599.1, комплекс „Чародейка Г-север” в гр. Русе. Приема се проекта за ИПР-ІІ-ри вариант, с който се предвижда пешеходната пътека с ширина 2,50 м. и площ 113 кв.м. общинска собственост да се придаде към УПИ VІІІ-170. Да бъде извършена процедура по отнемане на незастроен терен с площ 216 кв.м от УПИ ІІ-256 в западната му част и придаване на общински терен с обща площ 529 кв.м към новообразуван УПИ VІІІ-170, 256, срещу заплащане на разликата от 313 кв.м от “Бончев Стил-ООД” и ЕТ „Георги Бончев+Б” на пазарна цена в размер на 8 907,98 лева (осем хиляди деветстотин и седем лева, 98 ст.) с дължимите данъци и такси.  
      2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.