Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1105 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 4, във връзка с чл. 132 от Закона за концесиите, Общинският съвет реши:

Одобрява Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2021 г., съгласно приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнение на концесионните договори през 2021 г.

Настоящият отчет е изготвен на основание чл. 40, ал. 3, т. 4, във връзка с чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите и съдържа информация за изпълнение на концесионните договори на Община Русе през 2021 г.

Към 31.12.2021 г. Община Русе има действащи пет договора за предоставяне на концесия, като един от тях е сключен по реда на Закона за концесиите, в сила от 03.01.2018 г. Една от концесиите е за ползване и е сключена по реда на ЗОС, три от концесиите са за услуги и са сключени по реда на отменения Закон за концесиите. Концесионният договор, сключен по реда на новия Закон за концесиите е за предоставяне на концесия за строителство.

I.Годишен отчет по концесионните договори

1.Договор за предоставяне на концесия за извършване на дейност „Довършване изграждането на подлезите на централните магистрали на територията на гр. Русе и привеждането им във вид удобен за експлоатация.

Обект: Подлез на бул. „Христо Ботев“ до „Печатни платки“

Концесионер: ЕТ „Иво Иванов – Ивона”, Русе

Предмет на концесията: Предоставяне на разрешение за извършване на дейността по довършване изграждането на подлеза на бул. „Христо Ботев“ до „Печатни платки” и привеждането му във вид, удобен за експлоатация.

Описание на обслужващата територия: Териториите и петната на съществуващите търговски обекти и на тези, предвидени за застрояване с търговски обекти, съгласно схема за застрояване на подлез и прилежаща територия в кв. „Дружба 1“, гр. Русе.

Срок на концесията: Концесионният договор е сключен на 16.10.2000 г., за срок от 25 г. Към договора има анекс от 05.06.2001 г. за дефиниране на обслужващата територия на подлеза.

Изпълнение на задължението за плащане на концесионно възнаграждение: Концесионерът дължи концесионно възнаграждение в размер на 1 500 лева, платимо на четири равни тримесечни вноски по 375 лева всяка, до 15 число на месеца след отчетния период.

За отчетния период, в изпълнение на задължението си по чл. 6.2., във връзка с чл. 9 от договора концесионерът в изискуемият срок е заплатил дължимото годишно концесионно възнаграждение.

Във връзка с чл. 7.3. от концесионния договор са извършвани регулярни проверки за установяване състоянието на подлеза. При необходимост, концесионерът се уведомява писмено за извършване на необходимите действия по поддържане и почистване на подлеза.

2.Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 1, Пакет 1.

Обект: Спирки на масовия градски транспорт на територията на Русе – 130 броя, разположени в Зона 1

Концесионер: „Табак трафик“ ЕАД, София

Предмет на концесията: Управление на спирките от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на град Русе, разположени в зона 1, с предоставяне право на експлоатация чрез изграждане на спирките като обекти – елементи на градското обзавеждане, и с предоставяне на право на концесионера за извършване на рекламни услуги и търговски услуги по продажба на вестници, списания и пакетирани стоки в тези обекти.

Описание на концесионната територия: Части от имоти, публична общинска собственост, върху които са разположени спирките на масовия градски транспорт на територията на гр. Русе – 130 броя. Спирките са разположени в Зона 1, съгласно одобрена по надлежния ред Общинска градска схема.

Срок на концесията: Концесионният договор е сключен на 23.04.2012 г., за срок от 15 г. и влиза в сила от 03.10.2012 г.

Изпълнение на задължението за плащане на концесионно възнаграждение: За предоставеното право за експлоатация върху обекта на концесия концесионерът дължи еднократно концесионно възнаграждение при сключване на договора и годишно концесионно плащане в размер на 17% от обема на приходите от дейността на всички концесионни обекти за съответната година, но не по-малко от 71 500 лева, независимо от реализираните приходи. Минималният размер на годишното концесионно плащане се индексира ежегодно с инфлационния индекс за съответната година по данни на НСИ.

Годишното концесионно плащане се извършва ежегодно на две вноски – до края на м. юни на текущата година (авансово) и до края на м. март на годината, следваща отчетната (окончателно).

За отчетния период, в изпълнение на задължението си по чл. 13, ал. 1, т. 2 и чл. 14 от договора концесионерът е заплатил в срок дължимото годишно концесионно възнаграждение в размер на 83 321,35 лева. Авансовото в размер на 35 750,00 лева е платено през юни 2021 г., а окончателното в размер на 47 571,35 лева е платено през 2022 г.

Изпълнение на инвестиционните мероприятия:

Съгласно чл. 6, т. 5 от концесионния договор, концесионерът е задължен да осъществи предложените с офертата си инвестиционни мероприятия с общ размер на инвестициите 825 000,00 лева, от които 50% за първата концесионна година и 50% за третата концесионна година. Концесионерът „Табак трафик“ ЕАД е изпълнил задължението си, като през първите три години от срока на договора са реализирани инвестиции общо в размер на 945 515,88 лева.

В изпълнение на чл. 6., т. 8 от договора, концесионерът е представил ежегодния си писмен отчет за извършените инвестиции. Видно от представения доклад, са реализирани разходи за възстановяване целостта на спирковите навеси, вследствие на вандализъм и над 50 счупени стъклени витрини, като щетите за 2021 г. възлизат на 12 000 лева. Извършени са подобрения и ремонтни дейности по съоръженията за 8 000 лева. Разходите за регулярно почистване на кошчета, метене на концесионна площ и снегопочистване възлизат над 28 000 лева. Реализирани са и разходи за ел. захранване на осветлението на РИЕ на автобусните спирки в размер средно на 250 лева месечно.

През 2021 г. от „Табак трафик“ ЕАД не са извършвани дейности по монтаж на нови съоръжения, елементи на градското обзавеждане.

Изпълнение на други задължения по концесионния договор:

Във връзка с изпълнение на чл. 6, т. 4. от договора, концесионерът е предоставил писмен отчет за реализираните приходи от експлоатация на концесионните обекти и заверен Годишен финансов отчет.

В изпълнение на чл. 6, т. 12. от договора, концесионерът е застраховал концесионните обекти в полза на Община Русе срещу застрахователни събития „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“, и е представил застрахователни полици №0110-100-2020-00199/24.07.2020 г. и №0110-100-2021-00244/25.07.2021 г, издадени от ЗД „ОЗОК Инс“ АД.

Концесионерът е предоставил предвидената в чл. 11, ал. 2 от договора Банкова гаранция №000LG-L-005137/27.01.2015 г. за заплащане на концесионно възнаграждение (продължение) с изх. №БГ-95/29.01.2021 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД, открита в полза на Община Русе за изпълнение на задължението си за заплащане на концесионно възнаграждение.

През отчетния период, във връзка с чл. 7, т. 3 от концесионния договор са извършвани регулярни проверки. При наличието на констатирани несъответствия или получени сигнали, концесионерът се уведомява писмено, с оглед своевременно възстановяване на обектите, засегнати от повреди и посегателства.

3.Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 2, Пакет 2.

Обект: Спирки на масовия градски транспорт на територията на Русе – 130 броя, разположени в Зона 2

Концесионер: „Фактор плюс“ ЕООД, Варна.

Концесионерът „Фактор плюс“ ЕООД е с прекратена търговска дейност и е в процедура по ликвидация, считано от 05.03.2021 г. Срокът за приключване на ликвидацията е 30.05.2022 г.

Предмет на концесията: Предоставяне на концесионера управлението на спирките от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на град Русе, разположени в Зона 2, с предоставяне право на експлоатация чрез изграждане на спирките като обекти – елементи на градското обзавеждане, и с предоставяне на право на концесионера за извършване на рекламни услуги и търговски услуги по продажба на вестници, списания и пакетирани стоки в тези обекти.

Описание на концесионната територия: Части от имоти, публична общинска собственост, върху които са разположени спирките на масовия градски транспорт на територията на гр. Русе – 130 броя. Спирките са разположени в Зона 2, съгласно одобрена по надлежния ред Общинска градска схема.

Срок на концесията: Концесионният договор е сключен на 23.04.2012 г., за срок от 15 г. и влиза в сила от 03.10.2012 г.

Изпълнение на задължението за плащане на концесионно възнаграждение: За предоставеното концесионно право концесионерът дължи еднократно концесионно плащане при сключване на договора и годишно концесионно плащане в размер на 24% от обема на приходите от дейността на всички концесионни обекти за съответната година, но не по-малко от 84 000 лева, независимо от реализираните приходи. Минималният размер на годишното концесионно плащане се индексира ежегодно с инфлационния индекс за съответната година по данни на НСИ.

Годишното концесионно плащане се извършва ежегодно на две вноски – до края на м. юни на текущата година (авансово) и до края на м. март на годината, следваща отчетната (окончателно).

За отчетния период, във връзка с изпълнение на задължението си по чл. 13, ал. 1, т. 2 и чл. 14 от договора концесионерът е заплатил само част от дължимото годишно концесионно възнаграждение общо в размер на 97 882,02 лева. За отчетната 2021 г. е заплатена авансовата вноска в размер на 42 000,00 лева, докато остатъка в размер на 55 882,02 лева, дължим към 31.03.2022 г. не е платен.

Изпълнение на инвестиционните мероприятия:

Съгласно чл. 6, т. 5 от концесионния договор, концесионерът е задължен да осъществи предложените с офертата си инвестиционни мероприятия с общ размер на инвестициите 1 686 794,00 лева, от които 1 215 492,00 лева за първата концесионна година и 471 302,00 лева за третата концесионна година. Концесионерът „Фактор плюс“ ЕООД е изпълнил задължението си, като през първите три години от срока на договора са реализирани инвестиции общо в размер на 1 729 269,12 лева.

Изпълнение на други задължения по концесионния договор:

Концесионерът е предоставил предвидената в чл. 11, ал. 2 от договора Банкова гаранция №000LG-L-005134/27.01.2015 г. за заплащане на концесионно възнаграждение (продължение) с изх. №БГ-96/29.01.2021 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД, открита в полза на Община Русе за изпълнение на задължението си за заплащане на концесионно възнаграждение.

Частично изпълнение на задължения по договора:

В изпълнение на чл. 6, т. 12. от договора, концесионерът е застраховал концесионните обекти в полза на Община Русе срещу застрахователни събития „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“, и е представил застрахователна полица №0110-100-2020-00199/25.07.2020 г., издадена от ЗД „ОЗОК Инс“ АД със срок на валидност до 24.07.2021 г. За остатъка до края на 2021 г. не е представена застрахователна полица.

Неизпълнение на основни задължения по концесионния договор:

Концесионерът не е представил ежегодния си писмен отчет за извършените инвестиционни мероприятия за предходната година, съгласно изискването на чл. 6., т. 8 от договора.

Концесионерът не е предоставил писмен отчет за реализираните приходи от експлоатация на концесионните обекти за предходната година и заверен Годишен финансов отчет, съгласно чл. 6, т. 4. от договора.

Спирконавесите не се поддържат и не се възстановяват обектите, които са засегнати от повреди и посегателства.

Във връзка с неизпълнение на основни задължения по концесионния договор, Общински съвет – Русе с Решение №925/16.06.2022 г. е определил на концесионера „Фактор плюс“ ЕООД, в ликвидация 30-дневен срок за доброволното им изпълнение. Поради неизпълнение на задълженията по договора в определения срок, към концесионера е отправено 30-дневно предизвестие за предсрочно прекратяване на Договор от 23.04.2012 г. за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 2, като с изтичане на този срок концесионния договор ще се счита за прекратен едностранно от концедента.

4.Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“– публична общинска собственост

Обект на концесията: Пристанище за обществен транспорт „Пристис“

Концесионер: „Порт Пристис“ ООД, Русе

Предмет на концесията: Управление на услуга от обществен интерес – пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ); управление, поддържане и модернизиране на пристанище „Пристис“; съпътстващи дейности по чл. 116а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ.

Описание на концесионната територия: Пристанищната територия е с обща площ 32 626 кв. м. и обхваща поземлен имот с идентификатор 63427.2.5734, с адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна“; трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: пристанище и поземлен имот с идентификатор 63427.2.5735, с адрес: гр. Русе, бул. „Придунавски“; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: пристанище.

Срок на концесията: Концесионният договор е сключен на 04.01.2018 г., за срок от 35 г. и влиза в сила на 01.04.2019 г. Към концесионния договор има подписано допълнително споразумение от 29.12.2021 г.

Изпълнение на задължението за плащане на концесионно възнаграждение:

За предоставеното концесионно право концесионерът дължи еднократно концесионно плащане при подписване на договора и годишно концесионно плащане. Годишното концесионно възнаграждение се състои от фиксирана част в размер 58 680 лева, платима на 12 равни месечни вноски и променлива част в размер, равен на нарастването на годишния товарооборот спрямо определения за базисен годишен товарооборот от 1 292 корабопосещения и 23 000 пътници (35 920 условни транспортни единици), умножен по 0,66 лева за условна транспортна единица. Сумата на фиксираната част се индексира на всеки три години от срока на концесията с индекса на потребителските цени с натрупване за тригодишния период. Променливата част на годишното концесионно плащане се извършва на две вноски – до 31 юли на текущата година и до 31 януари на следващата година.

За отчетният период концесионерът „Порт Пристис“ ООД е заплатил в изискуемите срокове фиксираната част от годишното концесионно възнаграждение на 12 равни вноски, общо в размер на 58 680 лева. За 2021 г. концесионерът не дължи и не е заплащал променлива част от годишното концесионно плащане.

Изпълнение на инвестиционната програма:

Инвестиционната програма на концесионера за целия срок на концесията с определени по видове, обем и стойност строителни и монтажни работи и дейности по поддържане, рехабилитация и реконструкция на Пристанището, и осигуряване и поддържане на пристанищното оборудване е в размер на 3 140 000 лева без ДДС. Инвестициите за първите пет години от срока на концесията са в размер на 2 705 000 лева без ДДС, а предвидените инвестиции от шестата година до края на срока на концесията са 435 000 лева без ДДС.

В изпълнение на чл. 13.1.2 от договора, концесионерът е представил в срок отчет за изпълнение на инвестиционната програма за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., представляващ втора инвестиционна година.

Одобрената от Община Русе инвестиционна програма за втората концесионна година по отношение на задължението за инвестиции е в размер на 15 000 лева, без ДДС, в направление „Изготвяне на генерален план на пристанището“. Тъй като предвидената за изпълнение инвестиция не може да бъде реализирана от концесионера, по независещи от него причини, на основание чл. 11.1.4 от концесионния договор се приспада от преизпълнените със 75 605,24 лева инвестиции през предходната 2020 г. Това не освобождава концесионера от задължението да извърши инвестицията „Изготвяне на ген. план на пристанището“ през следващ отчетен период в размер, не по-малък от посочения в инвестиционната му програма за целия срок на договора, съгласно Решение №730/13.12.2021 г. на Общински съвет – Русе.

Изпълнение на други задължения по концесионния договор:

В изпълнение на чл. 12.1. от договора концесионерът поддържа Банкова гаранция за добро изпълнение, референтен №54500ББГ-А-0245/12.02.2018 г., издадена от „Тексим Банк“ АД, валидна до 01.03.2028 г.

В изпълнение на чл. 14 от договора, концесионерът е застраховал концесионния обект в полза на Община Русе и е представил застрахователни полици №21280010000919223/19.02.2021 г. за застраховка „Индустриален пожар“, №2128013100000919267/01.06.2021 г. за застраховка „Гражданска отговорност на юридически лица“, №2128013010000919269/01.06.2021 г. за застраховка „Отговорност на работодателя“, №2128008020000919224/19.02.2021 г. за застраховка „Защитено имущество“ и №00008926426/21.07.2021 г. за застраховка „Трудова злополука“, издадена от ЗАД „Армеец“ АД.

В изпълнение на клаузите на чл. 3.6.25, чл. 13.1.1. и чл. 13.2 от концесионния договор, концесионерът „Порт Пристис“ ООД е представил доклад за изпълнение на договора за концесия за предходната календарна година, отчет за реализирания товарооборот, извлечение от аналитичните и синтетични счетоводни сметки и заверено копие на одитирания годишен финансов отчет на дружеството.

За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. концесионерът „Порт Пристис“ ООД е извършвал пристанищните услуги, като е поддържал пристанището в експлоатационна годност, спазвайки изискванията на концесионния договор.

5.Договор за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе

Обект на концесията: Обекти от спортен комплекс „Дунав“

Концесионер: „РДС Инвест“ ЕАД, Русе

Предмет на концесията: Проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи и дейности за реконструкция и основен ремонт на обектите от спортен комплекс „Дунав“, включени в концесията, и тяхното поддържане в експлоатационна годност за срока на концесията.

Описание на концесионната територия: Стадион „Дунав“ с обща площ от 23 865 кв. м., представляващ част от застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.782; четириетажна сграда с идентификатор 63427.7.782.7, със застроена площ от 477 кв. м., включваща 34 самостоятелни обекта; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.782.2.2, с площ от 470 кв. м., представляващ съблекални към стадион „Дунав“; поземлен имот с предходен идентификатор 63427.7.764, с площ от 7 555 кв. и поземлен имот с предходен идентификатор 63427.7.755, с площ от 7 865 кв. м., представляващи част от поземлен имот с идентификатор 63427.7.782; едноетажна сграда с идентификатор 63427.7.782.8, с площ от 192 кв. м.; поземлен имот с идентификатор 63427.7.125, с площ от 1 658 кв. м.; сграда с идентификатор 63427.7.125.4, със застроена площ от 249 кв. м.

Срок на концесията: Концесионният договор е сключен на 22.10.2018 г., за срок от 35 г. и влиза в сила на 01.12.2018 г. Към концесионния договор има подписани допълнителни споразумения от 04.05.2020 г. и 21.03.2022 г.

Изпълнение на задължението за плащане на концесионно възнаграждение:

Срещу правото да експлоатира обекта на концесия като предоставя услуги, свързани с неговото предназначение: спортни, рекреационни и атракционни услуги и свързаните с тях стопански дейности ресторантьорство и хотелиерство, концесионерът дължи на Община Русе концесионно възнаграждение, което е еднократно и годишно. Годишното концесионно плащане се индексира на всеки три години от срока на концесията с индекса на потребителските цени с натрупване за тригодишния период. Годишното концесионно възнаграждение се заплаща на две равни вноски в срок до 31 юли (първа вноска) и до 31 декември (втора вноска) на годината, за която е дължимо.

В срока до влизане в сила на договора, концесионерът е заплатил еднократното концесионно възнаграждение в размер на 12 000 лева. Съгласно чл. 6.2.1. от договора, годишното концесионно плащане е в размер на 3 600 лева, като концесионерът не дължи годишно концесионно възнаграждение за първите три години от срока на концесията, считано от датата на влизане в сила на договора. За 2021 г. „РДС Инвест“ ЕАД дължи и е заплатил концесионно възнаграждение в размер на 295,88 лв. с ДДС.

Изпълнение на инвестиционната програма:

Инвестиционната програма на концесионера за целия срок на концесията с определени по видове, обем и стойност строителни и монтажни работи и дейности по поддържане на обекта на концесията е в размер на 3 345 000 лева без ДДС, със срок за изпълнение до 15 години. Освен задължителните минимални инвестиции, са предвидени разходи с инвестиционен характер за поддръжка на обектите, които ще се извършват периодично през целия срок на концесията. За целият срок на концесията общият размер на тези разходи е 1 401 500 лева без ДДС.

В изпълнение на чл. 9.2.1. от договора, концесионерът „РДС Инвест“ ЕАД е представил за одобрение годишна инвестиционна програма за третата концесионна година, която обхваща периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. Предложението е за реализиране на инвестиции в размер на 579 170 лева без ДДС, включващи ремонт на трибуни; ремонт на съществуващите входове и изходи; ремонт козирка; ремонт на съществуващите съблекални помещения; изграждане на две изкуствени игрища с размери 20 м х 40 м зад всяка от вратите; изграждане на дренажна система; израждане на автоматична поливна система и цялостна подмяна на тревната настилка.

В изпълнение на чл. 11.1.1 от договора, концесионерът е представил в срок отчет за изпълнение на инвестиционната програма за 2021 г., от който е видно, че реализираните инвестиции са в размер на 572 158,61 лева без ДДС. Разликата е от инвестицията за изграждане на автоматична поливна система, която е реализирана в края на 2020 г.

Изпълнение на други задължения по концесионния договор:

В изпълнение на чл. 10.2.2 от договора е представена банкова гаранция референтен №012LG-S-000113/22.12.2020 г. за изпълнение на инвестиционната програма, издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД.

В изпълнение чл. 10.3.2 от договора е представена банкова гаранция референтен №012LG-S-000114/22.12.2020 г. за изпълнение на задължението за плащане на годишното концесионно възнаграждение, издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД. Гаранциите са валидни за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

В изпълнение на чл. 12.2. от договора, концесионерът е застраховал концесионния обект в полза на Община Русе и е представил застрахователни полици за застраховка „Пожар и природни бедствия“ №0110-700-2021-00072/01.12.2021 г., за застраховка „Гражданска отговорност“ към трети лица №0700-700-2021-00191/01.11.2021 г. и за застраховка „Отговорност на работодателя“ №0710-700-2021-00002/01.11.2021 г., издадени от ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД.

В изпълнение на чл. 3.6.22. от договора концесионерът е представил сключен договор с футболен клуб със седалище в община Русе с предмет осигуряване на приоритетно ползване от клуба на зоните, предназначени за спортно-тренировъчен процес по футбол в спортен комплекс Дунав срещу заплащане на пазарна цена, която в пълен обем в края на всеки месец да бъде предоставена с договор за спонсорство към клуба. Договорът е сключен на 11.08.2021 г. с „Професионален футболен клуб Дунав“.

II. Информация за концесионните договори на Община Русе, публикувана в Националния концесионен регистър

В изпълнение на чл. 132, ал. 1 от Закона за концесиите, в Националния концесионен регистър (НКР) е представена информация за изпълнение на действащите в Община Русе концесионни договори през 2021 г. по образец, който се поддържа в НКР.

Спазени са определените със Закона за концесиите срокове за публикуване в НКР на обявления и формуляри, както и сроковете за публикуване на обявление за изменение на възложена концесия в Държавен вестник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)