Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1105

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1105
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.2, ал.2 и ал.5 от Наредба №1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

    1. Дава съгласие за изготвяне проект на Изменение на план за регулация /ИПР/ за част от кв.418 – ЦГЧ /спортен комплекс „Ялта”/ на УПИ XІX5094 и УПИ ХХ5095 чрез тяхното обединяване в УПИ ХХ5094, 5095 с площ 36 480 кв.м. и предназначение „За универсална спортно-зрелищна зала с капацитет над 5000  седящи места и обществен комплекс, състоящ се от спортно-развлекателни и търговски елементи, хотелски и бизнес център, открити и закрити паркинги и озелени терени за обществено ползване с квадратура най-малко 25% от площта на имота.
          2. Преобразува собствеността на спортен обект „Колодрума”, разположен в УПИ 5094, кв.418, ЦГЧ от публична общинска собственост в частна общинска собственост, поради това, че същият е престанал да изпълнява предназначението си като обект за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.
    3. Утвърждаването на програмата за застрояване на УПИ по т.1, както и плана за застрояване да се извърши с решение на ОбС, след провеждане на съответните процедури за възлагане на обществени поръчки.