Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1106 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 13 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД, ЕИК 117527022 да реализира проект за закупуване на фабрично нови апарат за магнитно-резонансна томография и цифрова мамографска система, както и съпътстващите разходи за СМР, чрез финансиране от Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК ЕАД.
  2. Дава съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД, ЕИК 117527022 да поеме дълг в общ размер до 1 881 600 лева от Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК ЕАД, като сключи договори за финансиране покупката на фабрично нови апарат за магнитно-резонансна томография и цифрова мамографска система, както и съпътстващите разходи за СМР.
  3. Дава съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД, ЕИК 117527022 чрез управителя му, да обезпечи дълга за закупуване на фабрично нови апарат за магнитно-резонансна томография и цифрова мамографска система, както и съпътстващите разходи за СМР чрез:
    • Първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози на съществуващо оборудване на КОЦ – Русе ЕООД с балансова стойност от минимум 250 000 лева;
    • Първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози върху оборудването, което ще се закупи със средства от кредита;
    • Първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози върху вземания по всички текущи и бъдещи разплащателни сметки на лечебното заведение в Банка ДСК.
  4. Възлага на управителя на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД, ЕИК 117527022 да организира и проведе процедурите за възлагане на обществени поръчки за реализиране покупката на фабрично нови апарат за магнитно-резонансна томография и цифрова мамографска система, както и съпътстващите СМР.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)