Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1106 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 6 от ТЗ Общински съвет – Русе реши:
Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе – Тихомир Георгиев, Мариета Волф, Божидар Йотов и Валери Иванов, да гласуват „ЗА“ по точка 5 от дневния ред на Общото събрание на дружеството, което ще се проведе на 12.04.2019г. от 10.00 часа в сградата на дружеството – Русе, ул. „Добруджа“ № 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)