Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1107 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.61, ал.1 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подписаното Споразумение между Община Русе и СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков – Русе“ ЕООД за съфинансиране на дейности по проект „Строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

СПОРАЗУМЕНИЕ

за съфинансиране на дейности по проект „Строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19“

по Оперативна програма

Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Днес, ……………….2022 година, в гр. Русе, , между:

  1. ОБЩИНА РУСЕ, с адрес: гр. Русе, пл. „ Свобода“ №6, представлявана от

Пенчо Милков, – кмет на община Русе, наричана накратко по-нататък „Първа страна“

и

  1. СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе ЕООД със седалище и адрес на

управление: гр. Русе п.к. 7002, ЕИК 117525838, по ДДС BG117525838, представлявана от д-р Светослав Дачев,наричана накратко „Втора страна“ ,

на основание чл. 59, ал. 1 и 2, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2, т. 4, б. „г“ от същия закон, се сключи настоящото споразумение.

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 1. Настоящото споразумение урежда правата и задълженията на страните във връзка със сключено споразумение за партньорство РД-13-795/29.10.2021г между Министерство на здравеопазването, наричано „Бенифициент“ и Община Русе, наричана „Партньор“, относно изпълнение на проект по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., наричан накратко „Проекта“. Целта на настоящото споразумение е реализирането на Проекта.

Чл.2. Проектът включва допустими за финансиране дейности по изпълнение на строително-ремонтни работи /СМР/, проектиране, строителен надзор и авторски надзор.

Чл.3. По проектното предложение е изработен и одобрен технически проект с наименование: „СМР за създаване и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19 – Пристрояване на сграда на СБАЛПФЗ „Д-Р ГРАМАТИКОВ РУСЕ“ ЕООД на основание чл. 134, ал.6 във вр. с чл. 21, ал.5 от ЗУТ.“ и Количествено стойностна сметка.

/КСС/ с два раздела:

  • Първи раздел, който включва дейностите, за които има одобрено финансиране в размер на 230 160.00 лв. с ДДС по „Проекта“ и
  • Втори раздел, който включва дейности, които ще бъдат съфинансирани от Втората страна, в размер до 190 000.00 лв. с ДДС, тъй като те са неразривно свързани с горните дейности и без тях обекта на СМР не може да бъде завършен.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАСТРАНИТЕ

Чл. 4. ПЪРВАТА СТРАНА се задължава да проведе обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР и да сключи договор с класирания на първо място участник в процедурата, в сроковете, посочени в „Проекта“.

Чл. 5. ПЪРВАТА СТРАНА се задължава да сключи договор за строителен надзор и да заплати дейностите по него, одобрени за финансиране по „Проекта“.

Чл. 6. ВТОРАТА СТРАНА се задължава да предостави на Първата страна финансови средства до размера на договора, който следва да се сключи с изпълнителя на СМР след провеждане на обществена поръчка, но не повече от 190 000.00 лв. с ДДС.

Чл. 7. ВТОРАТА СТРАНА се задължава да предостави финансовите средства на Първата страна по чл.6 по банкова сметка, посочена от Първата страна.

Чл. 8. ПЪРВАТА СТРАНА се задължава да използва предоставените финансови средства от Втората страна единствено и само за финансиране на дейностите по договора за СМР, за които няма одобрено финансиране по „Проекта“.

Чл. 9. ПЪРВАТА СТРАНА, в качеството на принципал на ВТОРАТА СТРАНА се задължава в срок от 1 /един/ месец след приключване на изпълнението на договора за СМР да вземе решение за увеличаване капитала на дружеството на ВТОРАТА СТРАНА със стойността на извършените СМР.

Чл. 10. Това споразумение влиза в сила от деня, следващ деня на одобряването му от Общински съвет – Русе.

Настоящото споразумение се сключи в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за Общински съвет – Русе.

ЗА ПЪРВА СТРАНА ЗА ВТОРА СТРАНА

……………………. ……………………..

Пенчо Милков д-р Светослав Дачев

Кмет на Община Русе Управител на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ