Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1107 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 2 и 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), и с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост със следния текст:
§ 1. Чл. 50, ал. 2, т. 5 добива следната редакция: „Размер на депозита, който не може да бъде повече от 25 на сто от началната тръжна цена при извършване на разпоредителни сделки с имоти и вещи – частна общинска собственост, при отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд или на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост. При извършване на действия на управление и отдаване под наем на недвижими имоти и вещи – общинска собственост, извън посочените по-горе, депозитът е в размер от 2 до 5 начални наемни цени, а в случаите на инициирана процедура по чл. 11, ал. 3 – в размер на 6 начални наемни цени. За депозит се приема парична вноска по посочената банкова сметка, платена до изтичане на определения в заповедта по чл. 50, ал. 1 краен срок за внасяне на депозита.“
§ 2. В чл. 67, ал. 3 се заличават думите „…на обектите по чл. 11, ал. 3 от тази Наредба…“. След думите „…освен депозита на спечелилия търга…“ се добавя „…или конкурса…“. Във второто изречение, след думите „…с определения за спечелил по надлежния ред…“, думата „…търга…“ се заличава. Добавя се ново последно изречение: „Посоченият ред не се прилага при отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд или на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост, за които са приложими чл. 67, ал. 1 и 2.“.
§ 3. В чл. 68, ал. 4, в последното изречение думите „…на обектите по чл. 11, ал. 3 от тази Наредба…“ и „…в търга…“ се заличават. В същото последно изречение след думите „…на процедура за отдаване под наем…“ се добавя „…с изключение на процедурите за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд или на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост…“.
§ 4. В чл. 68, ал. 5 преди досегашния текст се допълва „…При извършване на разпоредителни сделки с имоти и вещи – частна общинска собственост, или при отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд, или на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост…“. След допълнението, съществуващият текст остава непроменен.
§ 5. В чл. 68, ал. 6 думите „…на обектите по чл. 11, ал. 3 от тази Наредба…“ и „…тръжна…“ се заличават. След думите „…В случаите на провеждане на процедури за отдаване под наем…“, се допълва „…с изключение на отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд или на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост…“.

Заключителни разпоредби
§ 6. Тази Наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – гр. Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)