Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1107

Прието с Протокол № 55/10.02.2011 г.

На основание чл.21, ал.1 , т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.1 от ЗОБ и чл.60, ал.2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински съвет Русе реши:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2010 г., както следва:
1.1. По прихода 86 157 709 лв., съгласно Приложение № 1.
2.1. По разхода 80 286 833 лв., съгласно Приложение № 1.
3.1. Преходен остатък 5 870 876 лв.
2. Приема отчета за капиталовите разходи, съгласно Приложение № 4.
3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки, съгласно Приложения №№ 5 и 6.
4. Приема отчета на план сметките на Общинските предприятия -Приложения №№ 7, 8, 9, 10, 11.
5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение №12.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)