Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1108 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, чл. 147, ал. 2, чл. 270, ал. 2, чл. 271, чл. 273, ал.1 от Търговския закон и чл. 10, ал. 1, т. 3 от Наредба №9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема крайния ликвидационен баланс на „Инвеститорски контрол” ЕООД в ликвидация към 08.08.2014 г. (Приложение №1), Пояснителния доклад към баланса (Приложение №2) и Годишния отчет на ликвидатора (Приложение №3).
2. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Инвеститорски контрол” ЕООД в ликвидация, като всички такси по заличаване на дружеството или други възникнали разходи да бъдат за сметка на ликвидатора.
3. „Инвеститорски контрол” ЕООД в ликвидация не разполага с активи за разпределение.
4. Задължава ликвидатора да извърши необходимите действия за заличаване на „Инвеститорски контрол” ЕООД в ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)