Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1108 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 6 от ТЗ и чл. 16, т.1 от Наредба № 9 на ОбС – Русе за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Русе реши:

  1. Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе – Валери Иванов, Деница Иванова, Илиян Илиев, Пламен Цветков, Дилян Саманджиев и Станимир Станчев, по точка 1 от дневния ред да гласуват „ ЗА провеждане на конкурсна процедура за избор на управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 9, ал. 2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 23.01.2018 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2018 г.)“, на общото събрание, което ще се проведе на 28.11.2022 г. от 10.30 ч. в сградата на „ВиК“ ООД гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6.
  1. Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе – Валери Иванов, Деница Иванова, Илиян Илиев, Пламен Цветков, Дилян Саманджиев и Станимир Станчев, по точка 2 от дневния ред на общото събрание, което ще се проведе на 28.11.2022 г. от 10.30 ч. в сградата на „ВиК“ ООД гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6, да гласуват „ ЗА възлагане на министъра на регионалното развитие и благоустройството да проведе конкурсна процедура за избор на управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе по реда и условията на ЗПП, Правилника за прилагане на ЗПП и утвърдените със Заповед № РД-02-14-796/17.08.2018 г., изм. със Заповед № РД-02-14-815/24.09.2021 г. на МРРБ Правила за провеждане на конкурси за управители и членове на съвети на директорите на търговските дружества, осъществяващи дейности по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи в качеството им на ВиК оператори“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)