Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1108 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 1,3,11, чл. 226, чл. 262, ал. 1, във връзка с чл. 262н, ал. 3, чл. 262о, чл. 263т, ал. 2, чл. 262у, ал. 3, т. 1 от ТЗ, и чл. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 13, т. 1 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Русе реши:

1.Взема решение за преобразуване на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД, ЕИК 200635998 по смисъла на чл. 262 от ТЗ чрез вливането му в „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” АД, ЕИК 117690845 при условията на универсално правоприемство.
2.Одобрява клаузите на договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 19.02.2019 г. между „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД, ЕИК 200635998 и „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” АД, ЕИК 117690845 по смисъла на чл. 262 от Търговския закон (ТЗ).
3.Одобрява общия доклад по чл. 262м и чл. 262ф от ТЗ, изготвен от Наталия Пенева – назначен общ проверител на преобразуването на двете дружества.
4.Изменя устава на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” АД, по следния начин:
 Чл.8. (2) „Общото събрание на акционерите взема решение за финансиране дейността на Дружеството от дружествения капитал или чрез капиталови участия от страна на акционерите, като това решение се взема с мнозинство 2/3 от общия капитал.“
Да се чете: „Едноличният собственик на капитала взема решение за финансиране дейността на Дружеството от дружествения капитал или чрез капиталови участия от страна на акционерите, като това решение се взема с мнозинство 2/3 от общия капитал.“
 Чл.27. (1) „Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал.“
Да се чете: „Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал“.
 Чл.28. (1) „Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.“
Да се чете: „Капиталът може да бъде намаляван с решение на Едноличния собственик на капитала, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.“
 Чл.28. (3) „В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.“
Да се чете: „В решението на Едноличния собственик на капитала трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.“
 Чл.30. (2) „Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:
а) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции.“
Да се чете: „Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:
а) решение на Едноличния собственик на капитала за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции.“
 Чл.32. (1) Дружеството има едностепенна система на управление.
(2) Органите на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвета на директорите.
Да се чете: Дружеството има следните органи на управление:
1. Едноличен собственик в случай на еднолично акционерно дружество/Общо събрание в случай на акционерно дружество с повече от един акционер; и
2. Съвет на директорите.
 Чл.46. (2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.
Да се чете: „Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик на капитала за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.“
 Чл.52. (2) „Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вредите, причинени от тях на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.“
Да се чете: „Едноличният собственик на капитала може да предяви иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вредите, причинени от тях на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.“
 Чл. 55.(1) „Възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението се определя от Общото събрание на акционерите.“
Да се чете: „Възнаграждението на членовете на съвета на директорите на които не е възложено управлението се определя от Едноличният собственик на капитала.“
 Чл.61. (1) „Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.“
Да се чете: „Експерт-счетоводителите се определят от Едноличния собственик на капитала.
(2) Когато Едноличният собственик на капитала не е избрал експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.“
Чл.64. (1) „Дивидентите се разпределят по решение на капитала/Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.
(2) Приетите от Общото събрание дивиденти се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането им.“
Да се чете: (1) „Дивидентите се разпределят по решение на Едноличния собственик на капитала по предложение на Съвета на директорите.
(2) Приетите от Едноличния собственик на капитала се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането им.“
 Чл.65. (1) „Дивидентите се изплащат в брой на акционерите – физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица – чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани безналични акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис“.
Да се чете: „Дивидентите се изплащат по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани безналични акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.“
 Чл. 67. „Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание.“
Да се чете: „Дружеството се прекратява:
1. по решение на Едноличния собственик на капитала.“
Навсякъде в устава думите „акционерно дружество” се заменят с „еднолично акционерно дружество”, а абревиатурата „АД” с „ЕАД”.
5.Определя Александър Георгиев Георгиев, ЕГН:****, с постоянен адрес в гр. Русе за депозитар на временното удостоверение за акциите, притежавани до вливането от „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1” ЕАД, които ще бъдат получени от Община Русе.
6.Взема решение „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД да бъде прекратено без ликвидация, като всички негови активи, пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения се поемат от приемащото дружество „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД, при условията на общо универсално правоприемство и в съответствие с клаузите на Договора от 19.02.2019 г. за преобразуване;
7.След вписване на прекратяването на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД, приемащото дружество „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД да управлява отделно преминалото върху него имущество за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
8.Овластява Изпълнителния директор на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД да извърши всички действия и подпише всички необходими документи в изпълнение на горните решения.
Упълномощава и възлага на представителите на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД в общото събрание на акционерите на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД, на предстоящото заседание на общото събрание на акционерите на дружеството да гласуват „За“ по следните въпроси:
1.Взема решение за преобразуване на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД, ЕИК 200635998 по смисъла на чл. 262 от ТЗ чрез вливането му в „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” АД, ЕИК 117690845 при условията на универсално правоприемство.
2.Одобрява клаузите на договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 19.02.2019 г. между „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД, ЕИК 200635998 и „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” АД, ЕИК 117690845 по смисъла на чл. 262 от Търговския закон (ТЗ).
3.Одобрява общия доклад по чл. 262м и чл. 262ф от ТЗ, изготвен от Наталия Пенева – назначен общ проверител на преобразуването на двете дружества.
4.Изменя устава на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” АД, по следния начин:
 Чл.8. (2) „Общото събрание на акционерите взема решение за финансиране дейността на Дружеството от дружествения капитал или чрез капиталови участия от страна на акционерите, като това решение се взема с мнозинство 2/3 от общия капитал.“
Да се чете: „Едноличният собственик на капитала взема решение за финансиране дейността на Дружеството от дружествения капитал или чрез капиталови участия от страна на акционерите, като това решение се взема с мнозинство 2/3 от общия капитал.“
 Чл.27. (1) „Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал.“
Да се чете: „Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал“.
 Чл.28. (1) „Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.“
Да се чете: „Капиталът може да бъде намаляван с решение на Едноличния собственик на капитала, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.“
 Чл.28. (3) „В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.“
Да се чете: „В решението на Едноличния собственик на капитала трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.“
 Чл.30. (2) „Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:
а) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции.“
Да се чете: „Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:
а) решение на Едноличния собственик на капитала за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции.“
 Чл.32 (1) Дружеството има едностепенна система на управление.
(2) Органите на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвета на директорите.
Да се чете: Дружеството има следните органи на управление:
1. Едноличен собственик в случай на еднолично акционерно дружество/Общо събрание в случай на акционерно дружество с повече от един акционер; и
2. Съвет на директорите.
 Чл.46. (2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.
Да се чете: „Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик на капитала за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.“
 Чл.52. (2) „Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вредите, причинени от тях на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.“
Да се чете: „Едноличният собственик на капитала може да предяви иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вредите, причинени от тях на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.“
 Чл.55. (1) „Възнаграждението на членовете на съвета на директорите на които не е възложено управлението се определя от Общото събрание на акционерите.“
Да се чете: „Възнаграждението на членовете на съвета на директорите на които не е възложено управлението се определя от Едноличният собственик на капитала.“
 Чл.61. (1) „Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.“
Да се чете: „Експерт-счетоводителите се определят от Едноличния собственик на капитала.
(2) Когато Едноличният собственик на капитала не е избрал експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.“
Чл.64. (1) „Дивидентите се разпределят по решение на капитала/Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.
(2) Приетите от Общото събрание дивиденти се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането им.“
Да се чете: (1) „Дивидентите се разпределят по решение на Едноличния собственик на капитала по предложение на Съвета на директорите.
(2) Приетите от Едноличния собственик на капитала се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането им.“
 Чл.65. (1) „Дивидентите се изплащат в брой на акционерите – физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица – чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани безналични акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис“.
Да се чете: „Дивидентите се изплащат по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани безналични акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.“
 Чл. 67. „Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание.“
Да се чете: „Дружеството се прекратява:
1. по решение на Едноличния собственик на капитала.“
Навсякъде в устава думите „акционерно дружество” се заменят с „еднолично акционерно дружество”, а абревиатурата „АД” с „ЕАД”.
5.Определя Александър Георгиев Георгиев, ЕГН: ****, с постоянен адрес в гр. Русе за депозитар на временното удостоверение за акциите, притежавани до вливането от „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1” ЕАД, които ще бъдат получени от Община Русе.
6.Взема решение „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД да бъде прекратено без ликвидация, като всички негови активи, пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения се поемат от приемащото дружество „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД, при условията на общо универсално правоприемство и в съответствие с клаузите на Договора от 19.02.2019 г. за преобразуване;
7.След вписване на прекратяването на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД, приемащото дружество „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД да управлява отделно преминалото върху него имущество за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
8.Овластява Изпълнителния директор на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД да извърши всички действия и подпише всички необходими документи в изпълнение на горните решения.
Възлага на представителите на Община Русе в общото събрание на акционерите на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД, на предстоящото заседание на общото събрание на акционерите на дружеството да гласуват „За“ по следните въпроси:
1.Взема решение за преобразуване на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД, ЕИК 200635998 по смисъла на чл. 262 от ТЗ чрез вливането му в „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” АД, ЕИК 117690845 при условията на универсално правоприемство.
2.Одобрява клаузите на договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 19.02.2019 г. между „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД, ЕИК 200635998 и „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” АД, ЕИК 117690845 по смисъла на чл. 262 от Търговския закон (ТЗ).
3.Одобрява общия доклад по чл. 262м и чл. 262ф от ТЗ, изготвен от Наталия Пенева – назначен общ проверител на преобразуването на двете дружества.
4.Изменя устава на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” АД, по следния начин:
 Чл.8. (2) „Общото събрание на акционерите взема решение за финансиране дейността на Дружеството от дружествения капитал или чрез капиталови участия от страна на акционерите, като това решение се взема с мнозинство 2/3 от общия капитал.“
Да се чете: „Едноличният собственик на капитала взема решение за финансиране дейността на Дружеството от дружествения капитал или чрез капиталови участия от страна на акционерите, като това решение се взема с мнозинство 2/3 от общия капитал.“
 Чл.27. (1) „Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал.“
Да се чете: „Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал“.
 Чл.28. (1) „Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.“
Да се чете: „Капиталът може да бъде намаляван с решение на Едноличния собственик на капитала, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.“
 Чл.28. (3) „В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.“
Да се чете: „В решението на Едноличния собственик на капитала трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.“
 Чл.30. (2) „Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:
а) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции.“
Да се чете: „Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:
а) решение на Едноличния собственик на капитала за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции.“
 Чл. 32 (1) Дружеството има едностепенна система на управление.
(2) Органите на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвета на директорите.
Да се чете: Дружеството има следните органи на управление:
1. Едноличен собственик в случай на еднолично акционерно дружество/Общо събрание в случай на акционерно дружество с повече от един акционер; и
2. Съвет на директорите.
 Чл.46. (2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.
Да се чете: „Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик на капитала за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.“
 Чл.52. (2) „Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вредите, причинени от тях на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.“
Да се чете: „Едноличният собственик на капитала може да предяви иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вредите, причинени от тях на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.“
 Чл.55. (1) „Възнаграждението на членовете на съвета на директорите на които не е възложено управлението се определя от Общото събрание на акционерите.“
Да се чете: „Възнаграждението на членовете на съвета на директорите на които не е възложено управлението се определя от Едноличният собственик на капитала.“
 Чл.61. (1) „Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.“
Да се чете: „Експерт-счетоводителите се определят от Едноличния собственик на капитала.
(2) Когато Едноличният собственик на капитала не е избрал експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.“
Чл.64. (1) „Дивидентите се разпределят по решение на капитала/Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.
(2) Приетите от Общото събрание дивиденти се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането им.“
Да се чете: (1) „Дивидентите се разпределят по решение на Едноличния собственик на капитала по предложение на Съвета на директорите.
(2) Приетите от Едноличния собственик на капитала се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането им.“
 Чл.65. (1) „Дивидентите се изплащат в брой на акционерите – физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица – чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани безналични акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис“.
Да се чете: „Дивидентите се изплащат по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани безналични акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.“
 Чл.67. „Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание.“
Да се чете: „Дружеството се прекратява:
1. по решение на Едноличния собственик на капитала.“
Навсякъде в устава думите „акционерно дружество” се заменят с „еднолично акционерно дружество”, а абревиатурата „АД” с „ЕАД”.
5.Определя Александър Георгиев Георгиев, ЕГН: ****, с постоянен адрес в гр. Русе за депозитар на временното удостоверение за акциите, притежавани до вливането от „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1” ЕАД, които ще бъдат получени от Община Русе.
6.Взема решение „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД да бъде прекратено без ликвидация, като всички негови активи, пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения се поемат от приемащото дружество „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД, при условията на общо универсално правоприемство и в съответствие с клаузите на Договора от 19.02.2019 г. за преобразуване.
7.След вписване на прекратяването на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД, приемащото дружество „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД да управлява отделно преминалото върху него имущество за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
8.Овластява Изпълнителния директор на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД да извърши всички действия и подпише всички необходими документи в изпълнение на горните решения.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)