Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1108

Прието с Протокол № 55/10.02.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и ал.9, чл.66а от ЗОС и във връзка с чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1. Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2010г. до 31.12.2010 г.
Приложение №1 – Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.
Приложение №2 – Сравнителна таблица за дейностите по управление на общинската собственост за 2008 г., 2009 г. и 2010 г.
2. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2011 година.
Приложение №3 – Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2011 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

О Т Ч Е Т
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2010 г. ДО 31.12.2010 г.

Предмет на настоящият отчет е придобиването от Общината на имоти и вещи през 2010 г., резултатите от управлението на общинската собственост през 2010 г. и извършените разпоредителни действия през същия период.
През отчетният период е проведен конкурс и е сключен договор с оператор на Пристанище „Пристис” и в момента тече процедура по регистрация на пристанището.
През 2010 г. бе извършена проверка от Окръжна прокуратура – Русе по извършените разпоредителни сделка през периода 2004 г. – 2010 г., при която не бяха установени нарушения.
През 2010 г. по проект „Повишаване на капацитета на администрацията в Община Русе за ефективно сътрудничество с бизнеса при осъществяване на местното икономическо развитие” се разработи информационна система за управление на инвестиционните процеси и общинската собственост с модул „Общинска собственост”, който предлага автоматизиран инструмент за изграждане и поддържане на регистър на общинската собственост и средства за подпомагане на оперативната дейност на служителите от дирекция „Общинска собственост”, в това число и управление на финансовите взаимоотношения с наемателите на общински имоти. Регистърът на общинската собственост е достъпен за гражданите и бизнеса чрез икономическия WEB-Портал на Общината.
През 2010 г. за землищата на Община Русе бе подписано споразумение между ползвателите на земеделски земи, по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи. По силата на закона за общината възникнаха ангажименти да разкрие извънбюджетна сметка, по която ползвателите да превеждат средното рентно плащане за региона, а общината да го плаща в брой на собствениците, чиито земи се обработват без договори, след представяне и проверка на документите им за собственост. Това създаде допълнителни ангажименти за служителите от отдел „Общински имоти” и отдел „Финансово стопански”, недоволство в гражданите, при липса на механизъм от страна на администрацията да въздейства на процеса. От началото на стопанската година – 01.10.2010 г. са подадени и обработени 142 бр. молби за плащане на ренти.

І. ДЕЙНОСТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА
Дейността по идентификацията на собствеността е свързана с издирване и проучване на имоти и предприемане на действия по актуване на общинската собственост.
Към момента са съставени общо 6 414 броя актове за общинска собственост, от които през 2010 г. са съставени 189 броя за застроени и незастроени недвижими имоти, земеделски земи и гори, като за сравнение през 2008 г. те са били 296 броя, а през 2009 г. 543 броя. Причината за малкия брой новосъставени актове през 2010 г. е че за по-големия брой общински имоти процесът на идентификация е приключил. Остават да се актуват проблемни имоти, за които не се намират документи, доказващи правото на собственост на общината.

ІІ. ДЕЙНОСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Дейностите по управление на собствеността се извършват чрез предоставяне право на управление, право на ползване и отдаване под наем.
Сделките по управление и разпореждане са предхождани от разглеждане в комисията по общинска собственост, предложение до общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и провеждане на търг или конкурс.
През 2010 г. са проведени 7 заседания на комисията по общинска собственост, на които са разгледани 122 броя преписки на граждани и организации, касаещи действия с общинска собственост.
В Общински съвет – Русе са внесени 128 броя предложения, свързани с управление и разпореждане с общинска собственост, като през 2009г. са били 131, а през 2008 г. те са били 159 броя. Приетите решения са изпълнени. Причина за по-малкия брой предложения е слабият интерес към извършване на разпоредителни действия.
Проведени са 29 броя търгове и конкурси за отдаване под наем на 700 броя обекти – общинска собственост, разположени в 328 имота. Спечелените обекти са 337 бр. Изготвени са 371 бр. заповеди и са сключени 312 бр.договори. Подготвени и подписани са 25 бр. споразумения по чл.236, ал.2 от ЗЗД и 71 бр. анекси към договори за наем или общо 383 бр. договори и анекси, при 398 бр. през 2009 г. и 1085 бр. за 2008 г.
Прекратени са по молби на наематели 36 броя договори.
През 2010 г. от отдел „Наемни отношения” са проведени успешно търговете за Мартенския и Коледния базар на пл. Свобода, от които в общинския бюджет са постъпили 26 670 лв.
Ежедневно се осъществява контрол по спазване на сключените договори и по редовността на плащанията.
Приходите от наеми към 30.11.2010 г. са: от сгради – 1 080 000 лв.; от терени – 430 000 лв.; от разположени рекламно-информационни елементи – 640 000 лв., или общо 2 150 000 лв. при планирани 3 260 000 лв.
Приходите от управление на горите, предоставени на ДДС „Сеслав”през 2010 г. са в размер на 61 390 лв.
Приходите от наемите от орехови и лескови култури в землището на с.Николово са в размер на 4 495 лв. за 2010 г., а от земеделски земи 52 000 лв.
Сключен е договор с „Нишава”ООД за изработка на лесоустройствен проект в района на ДЛС”Дунав” и ДЛС”Сеслав”, който вече е почти готов.

ІІІ. ДЕЙНОСТ ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват чрез продажба , замяна, делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в капитала на търговски дружества.
Сключени са 20 договора за учредено право на строеж за изграждане на обществено-обслужващи сгради, пристрояване, надстрояване и подземни кабелни мрежи. Сключени са и 2 договора продажба на земя, 12 окончателни договора и 2 предварителни за продажби по ЗУТ и делби.
През 2010 г. са сключени 6 договора за предоставяне право на ползване и 4 за предоставяне право на управление .
През 2010 г. са изпратени 3 бр. преписки до Министерство на образованието, младежта и науката за промяна предназначението на урегулираните поземлени имоти и сградите на закритите училища в с.Николово, с.Сандрово и училище „Св. Св. Кирил и Методий” – гр.Русе, но са получени откази и така остава нерешен проблемът с тези имоти.
Резултат от управлението и разпореждането с общинска собственост са постъпилите приходи в общинския бюджет. По счетоводни данни приходите от продажба на общинска собственост към 30.11. 2010 г. са: от земя – 370 162 лв.; от сгради – 157 132 лв.; от право на строеж – 93 958 лв., или общо от разпоредителни сделки 621 252 лв., при 3 269 922 лв. през 2009 г. Финансово икономическата криза се отрази и на приходите от продажба на имоти – общинска собственост.

ІV. ДЕЙНОСТ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ И ДРУЖЕСТВА
В архива на дирекция „Общинска собственост” се съхраняват всички отчуждителни и реституционни преписки и извършени продажби от 1964 г. до настоящия момент. Това обуславя извършването на множество справки, издаването на удостоверения и копия от документи на граждани и юридически лица.
През 2010 г. в дирекцията са постъпили и са обработени 1 393 молби, заявления и искания на граждани и организации и множество устни справки. Обработката на преписките е свързана с издирване, проучване на документи, фотокопия и подготовка на отговор. През отчетният период няма постъпили жалби от граждани срещу действия или бездействия на служители от дирекция „Общинска собственост”. Сравнителните данни за дейностите по управление на общинската собственост за 2008 г.и 2009 г. и 2010 г. са предоставени в Приложение № 2 към настоящия отчет.

V. ИЗВОДИ
Анализът на извършеното по управление на общинската собственост води до следните констатации и изводи:
1.Продължава процесът по разделяне на общинската от държавната собственост. Предстои голяма по обем работа по актуване на имоти от държавна в общинска собственост, предвид неприключилия процес на идентификация на собствеността .
2.Не е решен въпросът с управлението на сградите на закритите училища, които са неизползваеми.
3.Все още е неудовлетворителен процентът на земеделските земи, отдадени под наем, въпреки че се ползват всички предвидени от закона възможности за отдаването им.
4.Недостатъчният брой служители в дирекцията води до забавяне отговорите по молби на граждани, както и в ефективността на контрола по управление на собствеността
5.В следствие на световната икономическа криза са намалели приходите от управление и разпореждане с общинска собственост.
6.Независимо от големия брой прекратени договори за наем, следствие на по-добра събираемост и контрол приходите от наеми растат, като само от РИЕ са надхвърлили значително планираните.
7. Да се извърши продажба на обекти – гаражи, към които трайно липсва интерес от наемане и не носят приходи на общината.
8. Да се предложат промени в наредбите, осигуряваща по-голяма гъвкавост при определяне на началните наемни цени с цел актуалност и атрактивност при извършване на сделки за управление и разпореждане с общинска собственост.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

№ по ред
Дейност 2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Съставени актове за общинска собственост в т.ч. 296 543 189
2. Проведени търгове
за отдаване под наем
– сгради
– земеделски земи и лескови култури
18
7
20
3
20
1
– за продажба и УПС 37 31 56
3. Проведени конкурси
за отдаване под наем на сгради 9 12 9
– за продажба 2 – –
4. Сключени договори
за отдаване под наем на :
– сгради /нови и анексирани/
– земеделски земи и лескови култури
1085
7
398
22
408
10
– за продажба, делби и продажби по ЗУТ
– за учредено право на строеж 37
25 32
23 29
20
5. Предложения до Общински съвет – Русе
– за управление 29 36 46
– за разпореждане 130 95 82
6. Обработени преписки и писма на граждани 2 231 1 863 1 393
7. Приходи от наеми в т.ч.: 2 243 515 1 981 139 2 150 000
– от сгради 905 056 961 120 1 080 000
– от терени 618 872 236 140 430 000
– РИЕ 719 587 783 879 640 000
– от земеделски земи и гори 66 823 59 230 51 436
8. Приходи от продажби в т.ч.
– сгради 4 993 631 251 086 157 132
– земя 7 357 127 2 737 781 370 162
9. Приходи от учредено право на строеж 253 195 281 055 93 958

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите общинска
собственост в Община – Русе
през 2011 г.

Приета с решение № 1108 по протокол № 55 от 10.02.2011 Г. на Общински съвет – Русе

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обща цел на Годишната програма

Настоящата Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2011 г. е съставена в изпълнение на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2008-2011, приета с решение № 84 по Протокол № 8 от 13.03. 2008 г. на Общински съвет – Русе. Годишната програма съответства на Плана за развитие на Община-Русе 2007-2013 г. и е съставена според изискванията на Закона за общинската собственост.

Основната цел на програмата е да гарантира ефективното управление и повишаването на приходите от стопанисването на общинската собственост и увеличаване жилищния фонд на общината.

Годишната програма е съставена в съобразяване с целите на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост, а именно:

1. Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.
2. Опазване и подобряване на екологичната среда.
3. Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от стопанисването на общинската собственост.
4. Увеличаване жилищния фонд на общината

2. Задачи на Годишната програма

2.1. Незастроени терени
През 2010 г. в Община Русе има съставени 189 акта за общинска собственост за незастроени имоти, вкл.земеделски земи и гори. От тях 44 са за терени в кметствата и 26 за терени в гр.Русе. За застроени имоти са съставени за гр.Русе 25 акта, а в кметствата – 75.
През 2011 г. Дирекция „Общинска собственост” на Община Русе ще работи приоритетно по следните задачи от стратегията:
– да се ускори процесът на идентификация на общинските терени;
– да се правят постъпки пред държавата за деактуване на имоти, които са важни за устойчивото развитие на общината;
– да се увеличи административния потенциал;
– В срок до месец април общинска администрация да внесе предложение за определяне терени, върху които да се учреди ОПС срещу апартаменти в новопостроени сгради.
– да се извърши обследване на терените в Централна градска част, с оглед намиране подходящи за паркинги.
2.2 Застроени нежилищни имоти
Към настоящия момент Община – Русе е собственик на 106 сгради, 114 части от сгради и 39 гаража – частна общинска собственост /ЧОС/ . От тях 165 са отдадени под наем .
Има свободни: 18 бр.гаража, 12 бр.помещения в сградата на ул. „Котовск” №1, 3 бр. на ул. „Иван Ведър”№5, 28 бр. на ул.”Фердинанд” №3, 10 бр. на ул.Боримечка №43, 5 бр. в сградата на „ДКЦ 2” ЕООД, в кметствата на Общината и сградите на закритите училища. Свободни са и 11 бр. самостоятелни обекти и 11 бр. терени за разполагане на обекти по чл.56 от ЗУТ.
През 2011 г. Дирекция „Общинска собственост” на Община Русе ще работи приоритетно по следните задачи от стратегията:
-да се обследват сградите и се съставят технически паспорти, съгласно изискванията на Наредба № 5/2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите;
-да се преобразуват от публична общинска собственост в частна общинска собственост сгради, престанали да имат предназначението на публична собственост, с цел дългосрочното им отдаване под наем или ползване;
– да се правят постъпки за промяна на предназначението на имотите на закритите училища и земеделски земи, с цел ползването им за реализация на инвестиционни намерения;
2.3. Жилищни имоти
Управлението на жилищните имоти е възложено на ОП „Жилфонд”, което организира поддръжката и ремонта на жилищата и събирането на наеми.
Към края на 2010 г. жилищният фонд на Община Русе се състои от 1 579 апартамента и 240 къщи, от които 40 са ведомствен фонд, 75 са резервен фонд, 2 са защитени жилища, а за настаняване на граждани общината разполага с 1 572 апартамента и 240 къщи.
През 2010 г. бе предоставено право на управление от Областния управител на общината на 19 жилищни имота, от които 4 са освидетелствани за събаряне.
През 2011 г. Дирекция „Общинска собственост” на Община Русе ще работи приоритетно по следните задачи от стратегията:
– да се приеме методика за актуализация на наемната цена в съотношение с наемните цени на свободния пазар и доходите на семейството;
– да се продължи събарянето на амортизирани къщи и разчистването на терените.
2.4. Земеделски земи
Публичната общинска собственост при земеделските земи включва пасища, мери, пътища и други площи – 40 867,750 дка, от които пасищата и мерите са 21 005,710 дка, пътищата (местни, ведомствени и до ІV клас от републиканската пътна мрежа) заемат 12 208,418 дка, а останалите 7 653,620 дка са друга селскостопанска територия.
Земеделската земя – частна общинска собственост е с площ 36 425,330 дка.
През 2011 г. Дирекция „Общинска собственост” на Община Русе ще работи приоритетно по следните задачи от стратегията:
-да се подготви, обезпечи и реализира програма за пълна идентификация на собствеността;
да се извърши преглед на поземлените имоти и промяна на предназначението на тези от тях, които имат инвестиционен потенциал;
– да се проучи потенциалът на земеделските земи – да се предлагат промени в нормативната база за усъвършенстване нормата на чл.37в от ЗСПЗЗ или нейната отмяна.
2.5. Гори и земи в горски фонд
Горският фонд на Община Русе се състои от 26 158,312 дка, от които 1 350 дка са гори в земеделски земи.
През 2011 г. Дирекция „Общинска собственост” на Община Русе ще работи приоритетно по следните задачи от стратегията:
– да се увеличи горският фонд чрез залесяване на необработваеми земеделски земи;
– да се актуализира ежегодно размерът на тарифните такси, заплащани от държавните горски стопанства за добитата дървесина;
– да се повиши административния капацитет на Община Русе за управление на горския фонд;
– да се изготви и предложи на Общински съвет-Русе наредба за управлението на горския фонд, съобразена с новия Закон за горите.

3. Обхват на програмата
3.1. Годишната програма обхваща прогнозните приходи и разходи от управление и разпореждане с общинска собственост;
3.2. От обхвата са изключени приходите и разходите от управление на имоти – общинска собственост, които са предоставени на Общински предприятия.
3.3. Годишната програма съдържа следните глави:

І. Общи положения.
ІІ. Прогнозни приходи за 2011 г.
– от управление
– от разпореждане.
ІІІ. Прогнозни разходи за 2011 г.
– за организация на дейностите по управление и разпореждане;
– оценки, скици, вписвания, обяви, канцеларски материали и оборудване.
ІV. Описание на имотите за управление и разпореждане:
– за отдаване под наем и под аренда;
– за прекратяване на съсобственост;
– за концесия;
– за продажба;
– за предоставяне на вещни права – отстъпено право на строеж, ползване, пристрояване и надстрояване;
– за апортиране (непарична вноска).
V. Описание на имотите, които Община Русе има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.

ІІ. ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ЗА 2011 г.

Приходите са от управление на общинската собственост и разпореждане с нея.

1. Прогнозни приходи от отдел „Наемни отношения”
Прогнозата се прави върху отдадени под наем нежилищни имоти общинска собственост – сгради, рекламно-информационни елементи (РИЕ) и терени.

Наименование Прогноза за общ годишен приход
Сгради в т.ч.
– обекти за търговия, производство, услуги, офиси и др.;
– клубни помещения на политически партии и нестопански организации;
– лекарски кабинети;
– гаражи;
– дворни места 995 000 лв.
Рекламно-информационни елементи (РИЕ) 542 000 лв.
Терени в т.ч.
– обекти по чл. 56 на Закона за устройство на територията;
– спирки 362 000 лв.
Всичко прогнозни приходи за 2011 г. 1 899 000 лв.

2. Прогнозни приходи от отдел „Общински имоти”

Наименование Прогноза за общ годишен приход
1. Управление
1.1 Отдаване под наем и под аренда в т.ч. 60 000 лв.
– земеделски земи 30 000 лв.
– гори 30 000 лв.
1.2 Продажба на земеделски земи 10 000 лв.
2. Разпореждане
2.1 Ликвидиране на съсобственост 50 000 лв.
2.2 Продажба в т.ч. 6 337 495 лв.
– на сгради 500 000 лв.

– на терени в регулация 5 687 495 лв.
2.3 Предоставяне на вещни права/УПС 150 000 лв.
Всичко прогнозни приходи за 2011 г. 6 457 495лв.
Общата стойност на прогнозните приходи от всички източници за 2011 година е 8 356 495 лв.

ІІІ. ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА 2011 ГОДИНА

1. Прогнозни разходи от отдел „Наемни отношения”

Наименование Прогноза за общ годишен разход
Обяви 10 000 лв.
Материали 6 000 лв.
Скици 30 000 лв.
Оборудване и обзавеждане 8 000 лв.
Всичко прогнозни разходи за 2011 г. 54 000 лв.

2. Прогнозни разходи от отдел „Общински имоти”

Наименование Прогноза за общ годишен разход
Оценки 50 000 лв.
Скици 40 000 лв.
Вписвания 30 000 лв.
Обяви 8 000 лв.
Материали 10 000 лв.
Оборудване и обзавеждане 20 000 лв.
Трасиране на пътища, пасища и ниви 15 000 лв.
Всичко прогнозни разходи за 2011 г. 173 000 лв.

Общата стойност на прогнозните разходи от всички източници за 2011 година е 227 000 лв.

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

1. Прогнозен списък за отдаване под наем на имоти общинска собственост през 2011 година.

№ по ред № на договора адрес предназначение срок на договора
1 2 3 4 5
обекти по чл.56 / ЗУТ
1 2521 т.67 ул. „Независимост“ до ДКЦ1 павилион за магазин 17.1.2011
2 2623 т.1 ЧОС ж.к.“Здравец“-изток, ул.“Рига“(срещу бл.“Асен“) павилион за вторични суровини 12.6.2011
1 2 3 4 5
3 2382 з.Б т. 599 пл.“Свобода“ – малката градинка павилион за кафе и закуски 27.6.2011
4 2383 з.Б т. 590 пл.“Свобода“ – малката градинка павилион за безалкохолни напитки, кафе, сладолед, сандвичи 27.6.2011
5 2381 з.Б пл.“Свобода“ – малката градинка павилион за кафе, чай, безалкохолни напитки и закуски 26.06.2011г.
6 2739 ул. „Мария Луиза“№21, пред кафе-бар „Рила“ лятна градина 14.10.2011
7 – ж.к. „Здравец“- изток, пред бл. „Чавдар войвода“ /т. №83/ терен за поставяне на павилион за магазин свободен
8 – ж.к. „Здравец-изток”, ул. „Рига“, срещу бл. „Боряна“ /до спирка №77/ терен за поставяне на павилион за ремонт на обувки свободен
9 – ж.к“Здравец-изток“, ул. „Котовск“№3, кв.651-3 /т.294/ терен за поставяне на павилион за хранителни стоки Свободен

10 – ул. „Независимост“, срещу паметника на Альоша, до микробуса за пилета терен за поставяне на автомат за сладолед свободен
11 – ул.“Проф. Баларев“, до спортното у-ще терен за поставяне на микробус за продажба на пилета на грил свободен
12 – ж.к. „Родина“, ул. „Чипровци“ – т.68 /до спирка №67/ терен за поставяне на павилион за магазин свободен
13 – ул.“Студентска“, срещу пазара“Сан Стефано“ терен за поставяне на микробус за продажба на пилета на грил свободен
14 – ж.к“Здравец-изток“, ул. „Петрохан“ и ул. „ЗахариСтоянов“/т.416/ терен за поставяне на павилион за пакетирани хранителни стоки и цигари свободен
15 – ж.к. „Чародейка-Г-север”, до бл.312 /т.2384/ терен за поставяне на павилион за плодове, зеленчуци , стоки за бита и хранителни стоки свободен
16 – ул.“Шипка“№50-50-А автоморга свободен
1 2 3 4 5
СГРАДИ
17 2523 ул.“Плиска“, бл.“Клокотница – І“ фриз.салон 21.01.2011
18 2529 ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър, бл.7, вх. Б гаражна клетка №5 21.01.2011
19 2526 бул.“Цар Освободител“№64 услуги 21.01.2011
20 2528 ул.“Княжеска“№15 ет.ІІ частно у-ще 23.01.2011
21 2560 ул.“Бабуна планина“№ 5 самостоятелен склад 05.03.2011
22 2559 ул.“Черно море“№2, етаж І, апарат за топли напитки 07.03.2011
23 2569 ж.к.“Дружба“І ул.“Студен кладенец“ /т.1007 от схемата на чл.56/ магазин-хран.стоки 12.03.2011
24 2570 бул.“Ген.Скобелев“ № 4, бл. 115 художествено ателие 12.03.2011
25 2584 пл.“Свобода“№ 4 ДТ“Сава Огнянов“ инфоцентър 26.03.2011
26 2586 бул.“Липник“№ 56 /пред кино „Здравец“ магазин 17.04.2011
27 2597 ул.“Петрохан“№59 помещение за услуги 17.04.2011

28 2594 пл.Свобода 6, източно крило- ІІ етаж автомат за топли напитки 17.04.2011
29 2598 ул.Адм.Рождественски№42 склад 21.04.2011
30 2600 с. Ново село – Кметството кафе-аперитив 21.04.2011
31 1997 с. Тетово офис+далеко-съобщ. съор.за АТЦ 15.05.2011
32 2075 ул.“Йосиф Цанков“№47 станция на МТЕЛ 10.07.2011
33 2735 ул.“Църковна независимост“№16 Радиооператор 06.10.2011
34 ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7
вход.“Б“
34.1 – клетка №1 гараж свободни
34.2 – клетка №2 гараж
34.3. – клетка №9 гараж
34.4. – клетка №15 гараж
34.5 – клетка №16 гараж
вход.“В“
34.6 – клетка №1 гараж свободни
34.7 – клетка №2 гараж
1 2 3 4 5

34.8 – клетка №9 гараж
34.9 – клетка №13 гараж
34.10 – клетка №14 гараж
34.11 – клетка №15 гараж
34.12 – клетка №16 гараж
вход.“Г“
34.13 – клетка №1 гараж свободни
34.15 – клетка №2 гараж
34.16 – клетка №8 гараж
34.17 – клетка №14 гараж
34.18 – клетка №15 гараж
34.19 – клетка №16 гараж
35. ул.“Фердинанд“№3-А
партер
35.1 – помещения на бивша заложна къща магазин/офис/ услуги/ производство свободни
35.2 – помещения между оръжеен магазин и заложна къща
магазин/офис/ услуги/ производство

първи етаж
35.3 – стая №2 офис свободни
35.4 – стая №3 офис
35.5 – стая №4 офис
35.6 – стая №5 офис
трети етаж
35.7 – стая №1 офис свободни
35.8 – стая №5 офис
35.9 – стая №7 офис
35.10. – стая №8 офис
четвърти етаж
35.11 – стая №1 офис свободни
35.12 – стая №2 офис
35.13 – стая №3 офис
35.14 – стая №4 офис
35.15 – стая №5 офис свободни
35.16 – стая №7 офис
35.17 – стая №8 офис
35.18 – стая №9 офис
1 2 3 4 5
пети етаж
35.19 – стая №1 офис свободни
35.20 – стая №2 офис
35.21 – стая №3 офис
35.22 – стая №4 офис
35.23. – стая №5 офис
35.24 – стая №6 офис
35.25 – стая №7 офис
35.26. – стая №8 офис
35.27 – стая №9 офис
35.28 – стая №10 офис
36. ул.“Боримечка“№43
високо тяло
първи етаж
36.1 – помещение №3 услуги/ производство свободни
36.2 – помещение №7 услуги/ производство
втори етаж
36.3 – помещение №10 услуги/ производство свободно
полуетаж – между ІІІ и ІV
36.4 – помещение№1 услуги/ производство свободно
четвърти етаж
36.5 – помещение№1 услуги/ производство свободни
36.6. – помещение№2 услуги/ производство
36.7 – помещение№3 услуги/ производство
36.8 – помещение№4 услуги/ производство
тавански етаж
36.9 – помещение№1
услуги/ производство свободно
36.10 – самостоятелна едноетажна сграда в двора офис / услуги/ производство свободни
1 2 3 4 5
ж.к. „Дружба – 3“, бл.50
37 – вх.Б, помещения №1 – в ляво от стълбището
ателие за художествени дейности
свободно
ж.к. „Здравец-изток“
38 ул. „Котовск“ №1
пети етаж
38.1 – стая №505 офис свободна
шести етаж
38.2 – стая №601 офис свободни
38.3 – стая №603 офис
38.4 – стая №604 офис
38.5 – стая №605 офис
38.6 – стая №606 офис
38.7 – стая №607 офис
38.8 – стая №608 офис
38.9 – стая №609 офис
38.10 – стая №610 офис
38.11 – стая №613 офис
ул. „Рига“ №35 -ДКЦ-ІІ
39 корпус – ІІІ, втори етаж
39.1 – кабинет №46
лекарски кабинет
свободен
корпус – V, първи етаж
39.2 – кабинет №3 лекарски кабинет свободни
39.3 – кабинет №4 лекарски кабинет
39.4 – кабинет №5 лекарски кабинет
39.5 – кабинет №6 лекарски кабинет свободен
40 ул. „Иван ведър“ №5
40.1 – помещ.№7 бивша админ.
самостоятелен склад
свободни
40.2 – помещ.№8 бивша админ.
самостоятелен склад

40.3 – помещ. №7 – голямо хале помещение за авторемонтни услуги

1 2 3 4 5
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ
41 – ул. „Бели брези“, между ж.бл.№16 и 17 производствени помещения свободен
42 – ул. „Будапеща“, 1/2 от пав.“Будапеща“ самостоятелен склад/ услуги свободен
43 – ул.“Гурко“№16 самостоятелен склад свободен
44 – ул.“Кадин мост“ – обект №121 самостоятелен склад свободен
45 – ул.“Княжеска“№ 1-А самостоятелен склад/офис свободен
46 – ул.“Котовск“ №7 производствени помещения/авторе-монтна работилница свободен
47 – ул.“Петрохан“, южно от бл.№84 самостоятелен склад/магазин свободен
48 – ул. „Пиротска“№3 офис/лекарски кабинет свободен
49 – ул. „Пристанищна“№13 авторемонтна работилница свободен
50 – ул. „Св.Св.Димитър Басарбовски“№28-А / обект 123 / магазин/услуги свободен
51 – ул.“Цар Асен“№18 самостоятелен склад свободен
лекари
52 2532 ул.“Рига“№ 35 лекарски кабинет № 84, корпус 1, етаж 3

21.01.2011

53 2533 ул.“Рига“№ 35
лекарски кабинет № 85, корпус 1, етаж 3
21.01.2011
54 2534 ул.“Рига“№ 35
лекарски кабинет № 40, корпус 5, етаж 2
23.01.2011
1 2 3 4 5
55 2531 Здравна служба-с. Семерджиево лекарски кабинет в Здравна служба 24.01.2011
56 2540 ул.“Рига“№ 35 лекарски кабинет № 117, корпус 1, етаж 4 07.03.2011
57 2588 ул.“Райко Даскалов“ № 2А стоматологичен кабинет 21.04.2011г
58 2653 ул.“Рига“№ 35 лекарски кабинет № 86, корпус 1, етаж 3 16.06.2011
дворни места
59 3119 гр.Русе, ул. Владая № 39 дворно място 22.1.2011
60 3120 км.Басарбово УПИ-Х, кв.46 дворно място 09.3.2011
партии
61 1823 ул.“Борисова“№ 6 „Др-во на худож.-Русе“ 13.02.2011 г.
62 2558 ул.“Котовск“№ 1, стая 509, етаж 5
Обединен съюз на пенсионерите
07.03.2011 г.
63 2578 ул. „Шейново“№14 Съюз на математиците в Б-я – гр.Русе 13.03.2011 г.
64 2336 ул.“Княжеска“ №15, ет.2
Агенция за уст. разв.на Русе и региона
22.05.2011 г.
65 4017 ул.“Панайот Хитов“№9 ПП „ГЕРГЬОВДЕН“ до края на мандата на ОбС, ноне по-късно от 31.12.2011
66 4032 ул.“Княжеска“№ 33 ПП „Съюз на свободните демократи“ до края на мандата на ОбС, ноне по-късно от 31.12.2011
67 4055 ул.“Пиротска“№ 5, партер и ет.ІV ВМРО-БНД до края на манд. на ОбС, но не по-късно от31.11.2011
1 2 3 4 5
ОБЕКТИ в КМЕТСТВАТА на ОБЩИНА -РУСЕ
с. Долно Абланово
68 – кв.20, пл.№134 фуражомелка свободен
гр. Мартен
69 – автоспирка на центъра – дясно магазин/офис/услуги свободен
70 – автоспирка на центъра – ляво магазин/офис/услуги свободен
71 – автоспирка – ул. „България“ и ул. „Ильо войвода“, до кв.57 павилион за търговска дейност свободен
км. Николово
72 – ул. „Липник“, ул.“Хан Крум“ терен за поставяне на павилион – магазин свободен
км. Ново село
73 – в сградата на Кметството – втори етаж офис свободен
км. Сандрово
74 – ПИ – ІV, кв.53 терен за поставяне на павилион за търговска дейност свободен
75 – кв.54-част от сградата на бивше у-ще „Отец Паисий“ помещение за производствена дейност свободен
76 – УПИ -VІІІ-6, кв.60 дворно място свободен

км. Семерджиево
77 – автоспирка на центъра павилион за търговска дейност свободен

км. Тетово
78 –
административно-търговска сграда – кв.63, блок-І, ет.ІІ, стаи №№2,3 и 4

офис/услуги/ производство свободен
км. Червена вода
79 – Здравна служба лекарски кабинети свободен
80 – ул. „Ангел Кънчев“№24 дворно място свободен
81 – УПИ -ІІ, кв.58 дворно място свободен
1 2 3 4 5
км. Ястребово
82 – център-автоспирка Магазин свободен
Р И Е
83 – вход от гр. София, в ляво – 4,00/3,00 позиция № 11 свободна
84 – бул.”България”,в дясно, преди ул. „Гоце Делчев“- 1,80/2,50 позиция № 35 свободна
85 – бул.”България”,в дясно, след ул. „Гоце Делчев“ – 1,00/3,50 позиция № 36 свободна
86 – бул.”България”,в разделителната ивица – посока Дунав мост- 2х0,85/3,50 позиция № 44 свободна
87 – бул.”България”,в разделителната ивица – посока Дунав мост – 4,00/3,00 позиция № 48 свободна
88 – бул.”България”, срещу ГКПП Дунав мост- 3х8,00/3,00 позиция № 58 свободна
89 – бул.”България”, срещу ГКПП Дунав мост- 1,50/4,00 позиция № 60 свободна
90 – бул.”България”,в дясно, посока гр. София – 1,80/2,50 позиция № 80 свободна
91 – бул. „Христо Ботев“, в дясно, посока център – 1,80/2,50 позиция №114 свободна
92 – бул. „Христо Ботев“, в ляво, посока център – 1,80/2,50 позиция №122 свободна
93 – бул. „Христо Ботев“, в дясно, посока център – 1,80/2,50 позиция №123 свободна
94 – бул. „Христо Ботев“, в ляво, посока център – 1,80/2,50 позиция №124-А свободна
95 – Бул. “Мидия Енос”,
вдясно, посока Централна ж.п. гара 1,80/2,50 позиция №131 свободна
1 2 3 4 5
96 – В тревната площ между оградата на северния тротоар и асфалтовата алея, южно от училище „Отец Паисий”, 70 м западно от паметника на Отец Паисий – 2,00/4,00 позиция І161-Г свободна
97 – Бул. „Трети март“ 74, в разделителната ивица, вляво по посока център -1,30/5,00 позиция №165 свободна
98 – Бул. „Трети март“, в разделителната ивица, посока център -2,00/3,00 позиция №166 свободна
99 – Бул. „Трети март“,
вдясно, посока център – 2,10/5,00 позиция №169 свободна
100 – Бул. „Трети март“, в разделителната ивица, посока център – 4,00/3,00 позиция №170 свободна
101 – Бул. „Трети март“, в разделителната ивица, посока център – 1,80/2,50 позиция №171 свободна
102 – Бул. “Ген. Скобелев”,
вдясно, посока център позиция №181 свободна
103 – Бул. ”Липник”, в разделителната ивица срещу „Мототехника”-2,50/1,50 позиция №193 свободна
104 – Бул. ”Липник”, в ляво, преди кръгово дв-ние на „Мототехника”-4,00/3,00 позиция №194 свободна
105 – Бул. ”Липник”, посока Румъния -4,00/3,00 позиция №195-В свободна
106 – гр. Русе, „Ларгото“ пред Операта – 3х1,20/3,00 позиция №214- рекламна колона свободна
107 – ул. „Александровска”, пред ресторант „Останкино”- 3х1,20/3,00 рекламна колона – зона В2 свободна

2. Прогнозен списък за продажба на имоти – общинска собственост през 2011 г.

№ АОС Описание на общинския имот Разпореждане Приходи, лв.
1 2 3 4 5
1. 2380/98 г. Недвижим имот по ул.“Г.Делчев”4 продажба 450 928
2. 6084/2009 г. УПИ ХІІІ-106 кв.888 в м-с”Слатина” с площ 21 646 кв.м продажба 1 055 000
3. 6125/2009 г. УПИ І-90 кв.887 в м-с”Слатина” с площ 17 221,00 кв.м
продажба 1 267 000
4. 5464/2008 г. УПИ ІV-97п кв.888 вм-с”Слатина” с площ 8 278 кв.м продажба 404 880
5. 4 970/2007 г. УПИ ІV-1716 кв.106 с.Николово
продажба 19 296
6. 4 971/2007 г. УПИ V-1717 кв.106 с.Николово
продажба 20 133
7. 4 972/2007 г. УПИ VІ-1718 кв.Николово
продажба 21 450
8. 4973/2007 г. УПИ VІІІ-1719 кв.106 с.Николово
продажба 22 975
9. 4974/2007 г. УПИ VІІІ-1720 кв.106 с.Николово
продажба 24 531
10. 1007/96 г. УПИ ІХ-1721 кв.106 с.Николово
продажба 71 439
11. 3784/2001 г. Бивша детска градина кв.Липник в с.Николово кв.27, УПИ ІІ-1784 от 8560 кв.м продажба 100 000
12. 6155/2009 г. УПИ ІІ-720 с площ 3830 кв.м с.Червена вода
продажба
45 000
13. 5349/2008 г. УПИ ХVІ-172 кв.18 с.Д.Абланово
продажба 2 620
14. 5350/2008 г. УПИ ХVІІ-168 кв.18 с.Д.Абланово продажба 3 030
15. УПС за гаражи
УПС за пристрояване и общ.обсл.сгради УПС

УПС 50 000

100 000
16. 4164/2004 г. УПИ V кв.107 г.Мартен продажба
26 400

17. 4130/2004 г. УПИ VІІІ кв.107 г.Мартен продажба 29 500
18. 4124/2004 г. УПИ ХІ-общ. кв.107 г.Мартен продажба 26 200
19. 4123/2007 г. УПИ ХІІ-общ. кв.107 г.Мартен продажба 26 000
20. 4122/2004 г. УПИ ХІІІ-общ. кв.107 г.Мартен продажба 25 500
21. 5976/2009 г. ПИ 63427.10.1090 с площ 532 кв.м в кв.Средна кула продажба 13 300
22. 5977/2009 г. ПИ 63427.10.1091 с площ 801 кв.м в кв.Средна кула продажба 20 000
23. 5978/2009 г. ПИ 63427.10.1092 с площ 662 кв.м в
кв.Средна кула продажба
16 500

24. 5979/2009 г. ПИ 633427.10.1093 с площ 595 кв.м в кв.Средна кула продажба
14 800
25. 5980/2009 г. ПИ 63427.10.1094 с площ 616 кв.м в кв.Средна кула
продажба
15 300
26. 5370/2008 г. УПИ Х-общ. с площ 990 кв.м кв.72 с.Сандрово продажба 10 600
27. 3905/2002 г. УПИ І-общ. Кв.72 с.Сандрово продажба 10 760
28. 5363/2008 г. УПИ ІІ-общ. кв.72 с.Сандрово продажба 9 720
29. 5364/2008 г. УПИ ІІІ-общ. кв.72 с.Сандрово продажба 9 720
30. 5365/2008 г. УПИ ІV-общ. кв.72 с.Сандрово продажба 9 720
31. 5366/2008 г. УПИ V-общ. кв.72 с.Сандрово продажба 9 720
32. 5367/2008 г. УПИ VІ-общ. кв.72 с.Сандрово продажба 9 720
33. 4884/2007 г. ПИ 444 кв.178 с площ 104 000 м2 г.Вятово продажба 813 600
34. 5355/2008 г.
УПИ ІІІ с площ 2299 в кв.86 по плана на с.Ч.Вода продажба
40 000

35. 5352/2008 г.
УПИ ХV-34, кв.4 с площ 560 кв.м с.Червена вода продажба
10 000

36. 5382/2008 г.
УПИ І-общ., кв.70 с площ 1348 кв.м в с.Ч.Вода продажба
20 000
37. 5383/2008 г.
УПИ ІІ-общ., кв.70 с площ 917 кв.м в с.Ч.Вода продажба
12 000

38. 5384/2008 г.
УПИ ІІІ-общ., кв.70 с площ 939 кв.м в с.Ч.Вода продажба
15 000

39. 5385/2008 г.
УПИ ІV-общ., кв.70 с площ 878 кв.м в с.Ч.Вода продажба
14 000

40. 5386/2008 г.
УПИ V-общ., кв.70 с площ 1027 кв.м в с.Ч.Вода продажба
18 000

41.
5388/2008 г.

ПИ 1179. в кв.70 с площ 1400 кв.м в с.Ч.Вода продажба 20 000
42. 4195/2004 г. УПИ ІІІ-2, кв.1 с площ 830 кв.м.
с.Басарбово продажба 23 000
43. 4196/2004 г.
УПИ ІV-2, кв.1 с площ 810 кв.м. с.Басарбово продажба
22 000

44.
5802/2009 г.
ПИ 63427.7.102 с площ 430 кв.м в ж.к.”Здравец” м/у ул.”Рига” и ул.”Котовск” продажба
100 960
45. 3944/2002 г. Първи и втори етаж от б.болница в с.Тетово продажба 176 500
46. 4431/2005 г. УПИ ХХІV, кв.3 с площ 890,00 кв.м. в с.Басарбово продажба 10 450
47. 4528/2005 г. УПИ ІІ – 1687, кв.32 с площ 550,00 кв.м. в с.Николово продажба 6 550
48. 4524/2005 г. УПИ ХХІХ – 1709, кв.32 с площ 550,00 кв.м. в с.Николово продажба 6 550
49. 4525/2005 г. УПИ ХХХ – 1710, кв.32 с площ 550,00 кв.м. в с.Николово продажба 6 550
50. 4526/2005 г. УПИ ХХХІ – 1711, кв.32 с площ 580,00 кв.м. в с.Николово продажба 6 650
51. 4527/2005 г. УПИ ХХХІІ – 1712, кв.32 с площ 550,00 кв.м. в с.Николово продажба 6 550
52. 4529/2005 г. УПИ ХХХІІІ – 1713, кв.32 с площ 550,00 кв.м. в с.Николово продажба 6 550
53. 2566/1999 г. Магазин в гр.Русе, ул.Николаевска №109 със застроена площ 42,20 продажба 55 000
54. 6307/2010 г. Незастроен УПИ Х-общ в кв.70 с площ 610,00 кв.м. по плана на с.Мартен продажба 7 300
55. 6310/2010 г. Незастроен УПИ ІХ-общ в кв.70 с площ 640,00 кв.м. по плана на с.Мартен продажба 7 700
56. 3578/2001 г. Имот №062001 с площ 88,740 дка и начин на трайно ползване – лозе в землището на с.Семерджиево продажба 35 000
57. 3579/2001 г. Имот №061001 с площ 109,140 дка и начин на трайно ползване – лозе в землището на с.Семерджиево продажба 43 000
58. 6210/2010 г. ПИ с инд.63427.125.15 с площ 1 156 кв.м. в Землището на гр.Русе, местност „Нови Халваджи” продажба 323
59. 3663/2001 г. Имот №000062 с площ 31,453 дка в Землището на с.Хотанца, местност „Зад лозята” продажба 7 860
60. 5921/2009 г. ПИ с инд.63427.61.3 с площ 2 999 кв.м. в Землището на гр.Русе, местност „Под ормана” продажба 900
61. 5922/2009 г. ПИ с инд.63427.61.10 с площ 21 768 кв.м. в Землището на гр.Русе, местност „Под ормана” продажба 6 500

62. 5924/2009 г. ПИ с инд.63427.62.27 с площ 686 кв.м. в Землището на гр.Русе, местност „Под ормана” продажба 300
63. 6284/2010 г. Незастроен УПИ ІХ-726 в кв.48 с площ 940,00 кв.м. по плана на с.Ново село продажба 5 640
64. 6283/2010 г. Незастроен УПИ VІІІ-726 в кв.48 с площ 860,00 кв.м. по плана на с.Ново село продажба 5 160
65. 5409/2008 г. ПИ с идентификатор 63427.1.118 по ул.Доростол №127, гр.Русе продажба 211 540
66. 5550/2008 г. ПИ с идентификатор 63427.5.942 по ул.Белмекен №34, гр.Русе продажба 74 190
67. 3971/2003 г. ПИ с идентификатор 63427.1.116 по ул.Алея Възраждане №138, гр.Русе продажба 159 520
68. 2205/1998 г. ПИ с идентификатор 63427.4.19 по ул.Стрешер планина №11, гр.Русе продажба 39 620
69. 6140/2009 г. УПИ ІІІ – поща от кв.53 и част от нежилижна сграда, с.Сандрово продажба 24 340
70. 3524/2001 г. ПИ с идентификатор 63427.5.504 по ул.Лисец №30, гр.Русе продажба 30 950
71. 6360/2010 г. УПИ ІІ – за търг.обект с площ 412,00 кв.м. и два магазина с площ 80,00 кв.м.в с.Сандрово продажба 25 000
72. 2643/1999 г. УПИ ІІ – 4316 с площ 2 149,00 кв.м. и построени сгради от кв.297, гр.Русе, ул.Боримечка № 43 продажба 240 000
73. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7, Гараж, вход.“Б“, клетка №1 продажба 4 500
74. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7, Гараж, вход.“Б“, клетка №2 продажба 4 500
75. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7, Гараж, вход.“Б“ клетка №9 продажба 4 500
76. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7, Гараж, вход.“Б“ клетка №15 продажба 4 500
77. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7, Гараж, вход.“Б“ клетка №16 продажба 4 500
78. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7, Гараж, вход.“В“, клетка №1 продажба 4 500
79. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7, Гараж, вход.“В“, клетка №2 продажба 4 500
80. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7, Гараж, вход.“В“, клетка №9 продажба 4 500
81. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7,Гараж, вход.“В“, клетка №13 продажба 4 500
82. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7, Гараж, вход.“В“, клетка №14 продажба 4 500
83. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7, Гараж, вход.“В“, клетка №15 продажба 4 500
84. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7, Гараж, вход.“В“, клетка №16 продажба 4 500
85. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7, Гараж, вход.“Г“, клетка №1 продажба 4 500
86. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7, Гараж, вход.“Г“, клетка №2 продажба 4 500
87. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7, Гараж, вход.“Г“, клетка №8 продажба 4 500
88. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7, Гараж, вход.“Г“, клетка №14 продажба 4 500
89. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7, Гараж, вход.“Г“, клетка №15 продажба 4 500
90. 4448/2005 г. ж.к. „Родина-3”, ж.бл.№7, Гараж, вход.“Г“, клетка №16 продажба 4 500
Всичко: 6 337 495 лв.

V.Описание на имотите, които Община Русе има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.
1. Част от ПИ с идентификатор 63427.2.2031, находящ се по ул.Цар Асен № 5 на цена от 30 000 лв. чрез изкупуване дела на съсобственика.
2. УПИ ХХVІ-за инженерно техническа инфраструктура в Източна промишлена зона с площ 2 940 кв.м. за изграждане на ретензионен обем чрез отчуждавана или придобиване в собственост по реда на чл.54 от ЗДС.
Програмата може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)