Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1109 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.31, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, протокол №26/25.06.2014 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване на процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 год., като включва общински недвижим имот с идентификатор 63427.177.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1473 кв.м., с административен адрес: гр. Русе, местност „Люляците 1,2“, предмет на Акт за частна общинска собственост №7274/19.06.2014 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 1330,00 лева.
2. Дава съгласие за извършване на продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор 63427.177.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1473 кв.м., с административен адрес: гр. Русе, местност „Люляците 1,2“ на Пламен Христомиров Рашев, на цена от 1330,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
3. Дължимите данъци и такси по сделката са за сметка на купувача на земята.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)