Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1109 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост, при съответна предложение на Общински съвет – Русе, § 4, ал. 1, 3 и 7 от ПЗР към Закона за енергетиката, чл. 31, ал. 7 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:

I. Дава съгласие за продажба на енергиен обект по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, собственост на Община Русе, на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, ЕИК 104518621, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ от 36,10 кв.м., намиращ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8, с предназначение: Сграда за образование. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.2.4221, с предназначение на самостоятелния обект: Инфраструктурен обект в сграда, представляващ ТРАФОПОСТ „ГУРГУЛЯТ“, брой нива на обекта 1, с прилежащи части: 3,9 % ид. ч. от общите части на сградата, обект на Акт за частна общинска собственост №10524/27.06.2022 г., вписан под №112, том 23, н.д. 4744, д.в.р. 7876, вх. рег. №8132/ 29.06.2022 г. в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенция по вписванията.

II. Одобрява определената от лицензиран оценител Иван Стайков Лазаров, град Русе, с рег. №1001012144/14.12.2009 г. оценка, и утвърждава следната пазарна стойност – цена за продажба на енергиен обект, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ от 36,10 кв.м., намиращ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8, с предназначение: Сграда за образование. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.2.4221, с предназначение на самостоятелния обект: Инфраструктурен обект в сграда, представляващ ТРАФОПОСТ „ГУРГУЛЯТ“, брой нива на обекта 1, с прилежащи части: 3,9 % ид. ч. от общите части на сградата, обект на Акт за частна общинска собственост №10524/27.06.2022 г., вписан под №112, том 23, н.д. 4744, д.в.р. 7876, вх. рег. №8132/ 29.06.2022 г. в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенция по вписванията – пазарна цена 20 794,00 лева (двадесет хиляди седемстотин деветдесет и четири лева), без дължими данъци и такси.

Всички дължими данъци и такси по сделката се дължат от купувача – „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, ЕИК 104518621.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)