Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1109

Прието с Протокол № 55/10.02.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 24 ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2010 г., съгласно Приложение №1.
2. Приема Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2011 г. , съгласно Приложение №2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

Приложение №1
Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2010 г.

Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2010 г. включваше: „Хляб и хлебни изделия” ЕООД и Магазин за хранителни стоки (супермаркет), ж.к. Здравец-изток, ул. Липник 70а, гр. Русе.
• „Хляб и хлебни изделия” ЕООД
– С Решение №334/16.10.2008 г. е открита процедура за приватизация на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД.
– КПСК през 2009 г. приема анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на дружеството, но не прави предложение за приватизация.
– КПСК на 08.09.2010 г. приема актуализирана приватизационна оценка (срок на валидност 01.07.2011 г.) и информационен меморандум на дружеството и прави предложение за приватизация чрез търг.
– С Решение № 995/14.10.2010 г. на Общински съвет –Русе е обявен публичен търг с явно наддаване на 100% от дяловете в капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД с начална тръжна цена 10 000 000 лева и стъпка на наддаване 200 000 лв. За обявената дата на търга 23.12.2010 г. няма закупена тръжна документация.
• Магазин за хранителни стоки (супермаркет), ж.к. Здравец-изток, ул. Липник 70а , АОС №5555 от 23.10.2008 г.
– С Решение № 402/18.12.2008 г. на Общински съвет Русе е открита процедура за приватизация на обекта.
– През 2009 г. с Решение №552/14.05.2009 г. и Решение №663/10.09.2009 г. на ОбС – Русе са обявени търгове за продажба на имота, но такива не се осъществяват.
– КПСК на заседание на 03.05.2010 г. приема актуализирана приватизационна оценка (срок на валидност 30.10.2010 г.) и информационен меморандум на Магазин за хранителни стоки (супермаркет), ж.к. Здравец-изток, ул. Липник 70а и прави предложение за приватизация чрез търг на обекта.
– С Решение № 884/20.05.2010 г. на Общински съвет – Русе е обявен публичен търг с явно наддаване на Магазин за хранителни стоки (супермаркет),ж.к.Здравец-изток, ул. Липник 70а с начална тръжна цена 1 100 000 лв. и стъпка на наддаване 100 000 лв. За обявените две дати за търг 20.07.2010 г. и 12.08.2010 г.няма явили се кандидати.
– С Решение № 994/14.10.2010 г. на Общински съвет – Русе е обявен повторен търг с намалена тръжна цена 900 000 лева и стъпка на наддаване 50 000 лв. За обявените две дати 09.12.2010 г. и 04.01.2011 г. няма явили се кандидати, въпреки че има закупена тръжна документация и заявен интерес.
През отчетния период не са извършени приватизационни сделки.

Приложение №2

Годишен план за приватизация на общинска собственост
през 2011 г.
/проект/

1. Търговски дружества:
– „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – 100% от дяловете в капитала;
– „Сплендид” АД – собственост на Община Русе (50% от капитала на дружеството);
– „Общинска банка” АД – 10 000 бр. безналични акции, собственост на Община Русе (0.278 % от капитала на банката”.
2. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
– Магазин за хранителни стоки /супермаркет/, ж.к. „Здравец – изток”, ул. Липник 70а.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)