Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 111 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 111
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 и ал.2 ЗОС, във връзка с чл. 6, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да придобие в собственост недвижим имот с идентификатор 63427.15.431 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка петнадесет точка четиристотин тридесет и едно) по кадастралната карта на град Русе с площ от 852 (осемстотин петдесет и две) кв.м в землището на град Русе, местност „Кръста”, начин на трайно ползване – лозе, шеста категория при неполивни условия за сумата от 852 (осемстотин петдесет и два) лева чрез покупко–продажба от Иванка Ангелова Станкова.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи договор за покупко–продажба по реда на чл.18 ЗЗД. Разходите по сделката да бъдат за сметка на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)