Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 111 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и заявление с с вх.№УТ-27-118 от 07.12.2023г. от Венцислав Ангелов, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 51679.503.285, намиращ се в местност „Дрибак 6“, с. Николово, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ. С проекта ПУП – ПЗ да се определи  Вилна зона – „Зона (Ов)“, съгласно предвижданията на ОУПО – Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. С приложената скица-предложение да се предвиди ново застрояване опрелено с ограничителни линии на застрояване, разположени на разстояние 2,00 метра от външната имотна граница, на 4.00 м от страничните имотни граници, и на 6,00 метра от имотната граница към дъното на имота.

Да се съобразят изискванията и условията посочени в съгласувателни писма с рег. №К-EDN-6111#1 от 03.01.2024г. на „ЕРП Север“ АД и Рег.№ К-13#1 от 02.01.2024 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.

ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване на изискванията на Наредба №7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Решението подлежи на разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)