Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 111 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за общинската собственост и протокол № 1 от 14.12.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за извършване на продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща ПИ с идентификатор 63427.6.144 с площ от 372 кв.м. по КК и КР на гр. Русе, а по действащия регулационен план УПИ XII-199 в кв. 607 от ЖК „Чародейка – Г – юг“ на гр. Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост № 7604 от 29.10.2015 г., на Веселин Милков Василев, на цена 23 282,00 лева, представляваща разликата между цената на правото на собственост върху земята и реализираното вече право на строеж върху нея, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят, след влизане в сила на решението на Общинския съвет и са за сметка на купувача на земята – Веселин Милков Василев.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе, след влизане в сила на решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за продажба.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)