Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 111 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.9 и чл.69, ал.1 от Закон за местните данъци и такси, и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе както следва:

В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава

§27 (Нов) с текст: През 2020г. отстъпка от 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни таксата за битови отпадъци за цялата година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   (Иво Пазарждиев)