Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1110 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 20/18.12.2013 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявление за закупуване на имота, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 г. за ПИ с идентификатор 63427.156.136, находящ се в местността „Под Левента”, с площ 650 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, заедно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 63427.156.136.1, със застроена площ от 18 кв.м., предмет на акт № 7282/25.06.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 97, том 21, н.д. 4103, вх. № 8577/01.07.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 800,00 лв. (осемстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за извършване на продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на ПИ с идентификатор 63427.156.136, находящ се в местността „Под Левента”, с площ 650 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, заедно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 63427.156.136.1, със застроена площ от 18 кв.м., предмет на акт № 7282/25.06.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 97, том 21, н.д. 4103, вх. № 8577/01.07.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе на Стойчо Илиев Тодоров, срещу заплащане от купувача на сумата в размер на 800,00 лв. (осемстотин лева) без ДДС, данъци и такси. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14 – дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)