Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1110 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 всички от ЗОС, §6, ал. 1, §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 на същия параграф от ПРЗУТ, във връзка с §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, с цел прилагане на регулацията, във връзка със скица-предложение за ПУП-ПР на УПИ XI-118 в кв. 12 по регулационния план на село Долно Абланово, Община Русе, Протокол №27/06.04.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет – Русе, реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. с продажба на терени, както следва:

1.1. Придаваема част от 24 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №501.452 – улица „Стара планина“, общинска собственост, към УПИ XI-118, в кв. 12 по регулационния план на село Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 240 лева (двеста и четиридесет лева), без дължими данъци и такси.

1.2. Придаваема част от 8 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №501.452 – улица „Стара планина“, общинска собственост, към УПИ XI-118, в кв. 12 по регулационния план на село Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 80 лева (осемдесет лева), без дължими данъци и такси.

1.3. Придобиване от Община Русе на придаваема част от 3 кв.м. от УПИ XI-118 в кв. 12 по регулационния план на село Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе към общински поземлен имот /ПИ/ №501.452, представляващ улица „Стара планина“, село Долно Абланово, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 30 лева (тридесет лева), без дължими данъци и такси.

2. Обявява придаваем терен от 24 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №501.452 – улица „Стара планина“, село Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, придавани към УПИ XI-118, в кв. 12 по регулационния план на село Долно Абланово, Община Русе, за частна общинска собственост.

3. Обявява придаваем терен от 8 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №501.452 – улица „Стара планина“, село Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, придавани към УПИ XI-118, в кв. 12 по регулационния план на село Долно Абланово, Община Русе, за частна общинска собственост.

4. Да се придадат 24 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №501.452 – улица „Стара планина“ към УПИ XI-118, в кв. 12 по регулационния план на село Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, собственост на Румяна Илиева Ангелова, на стойност 240 лева (двеста и четиридесет лева), без данъци и такси.

5. Да се придадат 8 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №501.452 – улица „Стара планина“ към УПИ XI-118, в кв. 12 по регулационния план на село Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, собственост на Румяна Илиева Ангелова, на стойност 80 лева (осемдесет лева), без данъци и такси.

6. Да се придадат 3 кв.м. от УПИ XI-118, в кв. 12 по регулационния план на село Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, собственост на Румяна Илиева Ангелова, към общински поземлен имот /ПИ/ №501.452, представляващ улица „Стара планина“, село Долно Абланово, Община Русе, на стойност 30 лева (тридесет лева), без данъци и такси и доплащане от Румяна Илиева Ангелова на Община Русе цена в размер на 290,00 лева (двеста и деветдесет лева) и дължимите данъци и такси, съобразно правилата на данъчното законодателство, след погасяване на насрещните вземания на страните по т. 4, 5 и 6 до размера на по-малкото, във връзка с прехвърляните придаваеми части от описаните имоти, при условията на чл. 103, ал. 1 и чл. 104 от ЗЗД.

30% от постъпленията от прехвърлянията на посочените придаваеми терени да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)