Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1110 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т.1 и чл.10, ал.1, т.13 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД да сключи договор за кредит – тип овърдрафт в размер на 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева за обезпечаване финансовата дейност на дружеството.
2. Дава съгласие за обезпечаване на договора за кредит по т. 1 със залог за бъдещи вземания (субсидия от Министерство на здравеопазването) на стойност до размера на ползвания кредит.
3. Упълномощава д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова – Управител на „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД да подпише всички документи, изискуеми при сключване на договора за кредит и свързаните с него анекси относно ползването му, както и вписване в Централния регистър на особените залози за бъдещите вземания на дружеството, като обезпечение на този кредит.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)