Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1110

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1110
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.4 от ЗУТ, общинският съвет реши:
Дава положително становище за приемане на окончателния проект за изменение на Общия устройствен план на гр.Русе и предлага разглеждане на същия от Националния експертен съвет по устройство на територията.
В изготвения проект за функционално зониране да се внесат следните корекции:
1.1.    Да се предвиди зона за озеленяване в част от територията на Пухлево дере в участъка с по-сложна теренна конфигурация;
1.2.    Територията състояща се от кварталите, разположени северно от улици „Константин Величков”, „Любомир Пипков”, „Духовно Възраждане” и „Велико Търново” до бул. „Фердинанд” и „Придунавски булевард” да се приеме като разновидност на централна зона с допустими показатели  – Кинт (коефициент за интензивност на застрояване) до 4 и етажност 3 етажа (или 3 + мансарда, ако в съседство има такива заварени сгради);
1.3.    Терените северно от обходния път на Индустриалния парк и южно от пътя за Силистра да променят предназначението си в зона Пп (предимно производствена зона);
1.4.    Територията между Свободна зона и КТМ да се приеме с предназначение за горскостопанска дейност;
Приема доклада на проектантския колектив за проекта за план на уличната регулация на Централна градска зона, като отлага приемането на проекта за следващо заседание на Общински съвет – Русе.