Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1110

Прието с Протокол № 55/10.02.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12 и чл.14 т.2 от Закона за Общинските бюджети и чл.37 от Наредба № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет приета с Решение на Общински съвет Русе № 890 от 20.05.2010 г, Общинския съвет реши:

ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2011 г., както следва:

І. ПО ПРИХОДИТЕ на обща сума – 82 169 215 лв.
(разпределени по параграфи съгласно приложения № 1,1А,1Б и 12Б)
в това число:
1 . Приходи за финансиране на държавни дейности : 40 404 031 лв.
– Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 37 293 812 лв.
– Преходен остатък от 2010 г. – дел.държ.дейности 2 809 706 лв.
– Собствени приходи училища прил.с-ма на дел.б-ти 300 513 лв.

2. Приходи за финансиране на местни дейности 41 765 184 лв.
– Обща изравнителна субсидия 4 274 400 лв.
– Целева субсидия за зимно поддърж.и снегопоч. 131 100 лв.
– Целева субсидия за капиталови разходи 520 000 лв.

Имуществени данъци и неданъчни приходи 33 152 257 лв.
в т.ч.
– собствени приходи за делегирани разходи 302 800 лв.
(Култура – 302 800 лв.)
– просрочени вземания към 31.12.2010 г. 767 793 лв.
(Приложение № 9 А)
Трансфери – 1 469 399 лв.
В т.ч.
Получени трансфери + 1 641 399 лв.
– М-во на спорта + 674 410 лв.
– М-во на образованието + 966 989 лв.
Предоставени трансфери – 172 000 лв.
О Ф Д – 100 000 лв.
Драматичен театър – 40 000 лв.
Куклен театър – 32 000 лв.
Заеми – 858 142 лв.
– за погасяване заем Инвестбанк -1 931 000 лв.
– за погасяване заем към извънб.сметка – 140 000 лв.
– възстановяване на заем от извънб.с-ка +1 212 858 лв.
Друго финансиране 15 000 лв.
Преходен остатък – – Местни дейности 3 061 170 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДИТЕ на обща сума – 82 169 215 лв.
(разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно приложения
№ 2, 3, 3А, 4, 4А, 5 и 12Б )

1. ТЕКУЩ БЮДЖЕТ 75 456 219 лв.
(разпределени по функции съгласно Приложение № 2 )

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАНА ДЕЙНОСТИ 40 235 988 лв. (разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения №,№3 и3А)

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 35 220 231 лв.
(разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения №№ 4, 4А)

2. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ 6 712 996 лв.
(съгласно приложен поименен списък на обектите в инвестиционната програма на общината за 2011 година – Приложение № 5 )
– Капиталови разходи с целева субсидия от ЦБ 520 000 лв.
(чл.81 от ПМС 334/29.12.2010 г.)
§ 51 00 Основен ремонт 203 700 лв.
Обект:„Основен ремонт пътища /Ново село- Семерджиево-
Ястребово-Бъзън/; /Николово-Червена вода/; / Русе-Юделник-
Разклон Долно Абланово-Ново село/и /Русе-Кубрат-Тетово/
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти 284 200 лв.
Обект:”Реконструкция бул.”Независимост” ОТ199 до ОТ209
Обект:”Събирателна улица в Индустриален парк – Русе І етап 32 100 лв.

– Капиталови разходи със собствени средства 6 192 996 лв.
В т.ч.
– Съфинансиране на проекти:
по „Красива България” 200 000 лв.
по Оперативни програми 1 064 587 лв.
ІІІ. Приема разпределението на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2011 г. съгласно Приложение № 10.
ІV. Приема план-сметките на Специален фонд за инвестиции и ДМА по чл.10 ал.1 т.3 от ЗПСПК и Извънбюджетна сметка за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол за 2011 год.,съгласно Приложения №,№ 7 и 7А.
V.Приема план-сметките на общинските предприятия: ОП “Комунални дейности” ОП “Спортни имоти”; ОП “Жилфонд”; ОП“А Р Т” и ОП „Доходно здание”, съгласно Приложения №№ 12,12А,13, 14, 15, 16
VІ.Приема плановия размер на разходите по бюджетите на кметствата под формата на субсидии от сборния общински бюджет за 2010 год. на обща сума
1 623 867 лв.съгласно Приложение № 6.
VІІ.Определя числеността на персонала, средните месечни брутни работни заплати и средствата за работна заплата за 2011 год.на местните дейности, съгласно приложение № 8.
VІІІ.Определя численост на персонала в делегираната от държата дейност 122 „Общинска администрация”- 278,5 щатни бройки и утвърждава средства за работни заплати за 2011 година в размер на 2 362 780 лв. ( т.8 от РМС № 715/01.10.2010 г.и ФО-81/30.12.2010 г.)
ІХ.Утвърждава следните лимити за разходи :
1.Социално-битови разходи на персонала в размер на 3 на сто върху начислените трудови разходи на лицата назначени по трудови правоотношения (чл.32 ал.2 от ПМС 324/30.12.2009 г.)
2.Разходи за представителни цели (чл.13 т.3 от ПМС 334/29.12.2010 г.) – 72 800 лв.
3.Лимит на средствата за подпомагане разходите за християнско и мюсюлманско погребение на самотни, бездомни, регистрирани в службата по социално подпомагане лица (чл.35 от ПМС 334/29.12.2010 г.) – Приложения № 11 и № 11А.
Х.Утвърждава списъка на длъжностите и имената на служителите имащи право на транспортни разходи ( чл.29 от ПМС 334/29.12.2010 г.) – Приложение № 17 .
ХІ Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, който има право на заплащане на част от транспортните разходи до 100 % от цените във втора класа на железопътния транспорт и 85 % по автомобилния транспорт за обикновен автобус от местоживеенето им до местоработата и обратно ( чл.83 ал.3 от ПМС 334/29.12.2010 г.)- Приложение № 18.
ХІІ.Определя (съгласно чл.11 и при спазване изискванията на чл.12 от ЗОД) годишните плащания по общинския дълг, съгласно Приложение № 9.
XІІІ.Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетните сметки и фондове на общината /чл. 24 от Закона за общинските бюджети/.
ХІV. Дава съгласие текущо през годината от свободни бюджетни средства заемообразно да се финансира реализацията на спечелените проекти по оперативни програми.
XV.При възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2011 година /чл. 27 от Закона за общинските бюджети/.
1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.
XVІ.Задължава кмета на общината:
1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация;
2. Да определи със заповед конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
3. Да ограничи или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.
4. Да отразява служебно със заповед промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя, донора.
5. Да предлага на общинския съвет след 30 Юни 2011 г. да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности на съответната функция, с изключение на разходите в делегираните от държавата дейности по функция „Образование”, при условие, че няма просрочени задължения в делегираната дейност, от която се пренасочва ( § 31 от ПЗРна ЗДБРБ за 2011 г.).
6. Да договори условията за ползване на утвърдените средства за подпомагане на организации с нестопанска цел (пенсионерски клубове, дружества на инвалиди, неправителствени организации за социални дейности, читалища и др.).
7. Да отразява служебно със заповед трансформирането на средствата за съфинансиране на спечелени проекти по Красива България и по оперативни програми, планирани по обекти в капиталовия бюджет от разходната част, като предоставени трансфери със знак минус от прихода, съгласно изискванията на ДДС 07 и ДДС 08 от 04.04.2008 г. на Министерство на финансите Дирекция „Държавно съкровище”.
XVІІ. На основание § 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 год. дава съгласие дейностите в културата да прилагат системата на делегирани бюджети като им се предоставя право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет и им се преотстъпват приходи от планираните постъпления в сборния бюджет на общината в размер на 302 800 лв. (Приложение № 1А).
XVІІІ. На основание § 54 ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 год.във връзка с прилагане на система на делегирани бюджети в системата на народната просвета, делегира право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет във всички училища и обслужващи звена в образованието, като от планираните постъпления в сборния бюджет на общината им се преотстъпват собствените приходи в размер на 300 513 лв. (Приложение № 1А).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)