Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1111 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 26/25.06.2014 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за ПУП-ПРЗ, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-1554/17.06.2013 г. на Кмета на Община Русе за подробен устройствен план – план регулация и застрояване на УПИ X-3231 и УПИ XI-3232 в кв. 22 по плана на град Русе, Общинският съвет реши:

1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 5 кв.м. по улична регулация, приобщен западно към УПИ XI-3232, след заплащане на Община Русе цена в размер на 274,00 лв. (двеста седемдесет и четири лева) и дължимите ДДС, данъци и такси на Сарко Бохос Саркисян и Деян Митков Стоянов.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14- дневен срок от оповестяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)