Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1111 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 1 и ал. 2 на същия член, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от Закона за общинска собственост, чл. 34, ал. 2 и чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 69, ал. 2, изречение първо и второ от Закона за наследството, чл. 34, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3 на същия член от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, ПУП – ИПРЗ, одобрен със Заповед №РД-01-2509/04.08.2022 г. на Кмета на Община Русе, Заявление вх. №ОИ-04-5/26.08.2022 г. и извлечение от Протокол №32/17.10.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Емил Георгиев Калинов, чрез доброволна делба върху съсобствения поземлен имот с идентификатор 63427.6.331 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ от 1 288 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана¸ с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с адрес гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-север“, ул. „Зорница“, а съгласно Частично-застроителния и регулационен план на гр. Русе, одобрен със Заповед №151/08.02.2000 г. на Кмета на Община Русе представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-186пп в кв. 599.2., чрез придобиване в реален дял и в изключителна собственост от Община Русе на УПИ Х-448, с проектен идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.6.448, с площ от 322 кв.м.

2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Емил Георгиев Калинов, чрез доброволна делба върху съсобствения поземлен имот с идентификатор 63427.6.331 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ от 1 288 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана¸ с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с адрес гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-север“, ул. „Зорница“, а съгласно Частично-застроителния и регулационен план на гр. Русе, одобрен със Заповед №151/08.02.2000 г. на Кмета на Община Русе представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-186пп в кв. 599.2., при която съсобствениците да придобият в реален дял и в изключителна собственост, както следва:

1.Емил Георгиев Калинов – УПИ XI-449, кв. 599.2 (с проектен идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.6.449) с площ от 966 кв.м.

2. Община Русе – УПИ Х-448, кв. 599.2 (с проектен идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.6.448) с площ от 322 кв.м.,

с цел прилагане на регулацията по предвижданията на ПУП – ИПРЗ, одобрен със Заповед №РД-01-2509/04.08.2022 г. на Кмета на Община Русе, без изравняване дяловете на съделителите.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)