Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1111 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол № 38/07.03.2019 г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. № ОИ-10-9/08.02.2019 г., Общинският съвет реши:
Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 63427.5.1242, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18/16.05.2007 г., с площ 484 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м), с адрес: гр. Русе, ул. „Стоян Заимов“ № 7, с номер по предходен план: квартал 726, парцел I-5015, 5016, за който е съставен АЧОС № 8770/17.12.2018 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Русе под № 42, том 42, вх. рег. № 16881 от 19.12.2018 г., с начална тръжна продажна цена 100 200,00 лв. (сто хиляди и двеста лева), без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)