Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1111

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1111
Прието с Протокол №   52/27.10.2006 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, общинският съвет реши:
І. Задължава кмета на Община Русе да предприеме следните действия:
1.Да обяви чрез средствата за масова информация покана към потенциалните стратегически партньори за създаване на съвместно търговско дружество, в което Общината ще участва със апортна вноска – стойността на отстъпеното право на строеж в УПИ ХІХ-5094, както и стойността на незавършеното строителство в терена.
Кандидатите следва да представят в срок до 20 ноември 2006 г. обемно-устройствено решение с предложение за подробен устройствен план на бъдещото застрояване и визуализация на проекта, както и предложение за устав на новото дружество.
Подреждането на критериите и тяхната относителна тежест в общата оценка е както следва:
    – материални ползи за общината (размер на инвестициите, дялово участие на общината в капитала на новото дружество, дивиденти и др.) – 55%;
    – оценка на качествата на обемно-устройственото решение – 15%;
    – оценка на намеренията на бъдещия инвеститор относно стопанисването на комплекса – 10%;
    – срок за реализация на проекта – 10%;
– надеждност и опит в реализацията на спортно-зрелищни комплекси, както и гаранция за изпълнение – 10%;
    2. Да подложи постъпилите обемно-устройствени решения и визуализации на обществено обсъждане, включително чрез средствата за масова информация  и сайта на Община Русе, в срок до 24 ноември 2006 г.
    3. До 20 ноември 2006 г. да назначи комисия в състав от 6 общински съветници и 5 служители от общинска администрация, която да направи сравнителен анализ на постъпилите предложения, като вземе предвид предложенията от общественото обсъждане, и в срок до 1 декември 2006 г. внесе за обсъждане в Общински съвет-Русе подредените от нея на първите три места предложения, заедно с проектите за устав на съвместното търговско дружество, които да  предвиждат блокираща квота за Община Русе при вземането на решения за промени в капитала.