Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1111

Прието с Протокол № 55/10.02.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.15 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие „ДКЦ – 1 – Русе” ЕООД да сключи договор за инвестиционен банков кредит в размер на 110 000 /сто и десет хиляди/ лева за закупуване на компютърен томограф.
2. Дава съгласие за обезпечаване на договора за кредит по т.1 със залог върху ДМА, собственост на дружеството в общ размер 155 000 лв., включващи и компютърния томограф.
3. Упълномощава д-р Цветан Тр. Райчинов – Управител на “ДКЦ – 1 – Русе” ЕООД да подпише всички документи, изискуеми при сключване на договора за кредит и обезпечаването му със залог.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)