Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1112 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС; чл. 26, ал. 3 и чл. 31, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 26/25.06.2014 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет реши:

Дава съгласие да се извърши продажба на имот № 000261 с площ 3 500 кв.м., намиращ се в землището на с. Червена вода, мест. „Гьола“, предмет на АОС № 6845/17.12.2012 г., на цена от 27 400 лева, без включен ДДС, на СД „Аквимат-Джамбазов и сие“ от гр. Русе, с ЕИК 010542519, седалище и адрес на управление-гр. Русе, ул. „Неофит Бозвели“ № 16, като собственик на законно построени върху него сгради.
Дължимите данъци и такси да се определят след влизане на решението в сила и да са за сметка на СД „Аквимат-Джамбазов и сие“.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)