Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1112 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№94Д-13601-1#1 от 01.10.2021 г. и извлечение от Протокол №30/19.07.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. за продажба на застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-1030 в кв. 63 по Регулационния и застроителния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, одобрени със Заповед №128/23.04.1986 г. на Зам. Председателя на ИК на ОбНС – Русе, с площ от 994 кв.м., представляващ поземлен имот №0.1030 от кв. 63, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с адрес: гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №8, предмет на АЧОС №8091/04.08.2016 г., вписан под №148, том 29, н.д. 5858, ДВР 11046, вх.рег.№11293 от 08.08.2016 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 36778,00 лева, без включени дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-1030 в кв. 63 по Регулационния и застроителния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, одобрени със Заповед №128/23.04.1986 г. на Зам. Председателя на ИК на ОбНС – Русе, с площ от 994 кв.м., представляващ поземлен имот №0.1030 от кв. 63, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с адрес: гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №8, предмет на АЧОС №8091/04.08.2016 г., вписан под №148, том 29, н.д. 5858, ДВР 11046, вх.рег.№11293 от 08.08.2016 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 36 778,00 лв., без дължими данъци и такси. Последните се определят след провеждане на тръжната процедура и са за сметка на спечелилият участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)