Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1112 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, Протокол №38/07.03.2019 г. на Комисията по общинска собственост, скица-проект за придаваеми места по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-179/17.01.2019 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР на УПИ V-1359, УПИ VI-1360 и УПИ VII-1361 в кв. 3 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, Общинският съвет реши:
1. Обявява придаваеми терени от 1,56 кв.м. и 0,41 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.9.1141 – ул. „Хан Кардам“, кв. „Долапите“, град Русе, придавани към УПИ V-1359 и УПИ VI-1360 в кв. 3, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-01-179/17.01.2019 г. на Кмета на Община Русе, за частна общинска собственост.
2. Да се продадат терени, общинска собственост, представляващи:
2.1. Придаваема част от 1,56 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.9.1141 – ул. „Хан Кардам, приобщена към УПИ V-1359 в кв. 3 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе на Даниела Тодорова Симеонова, след заплащане на Община Русе цена в размер на 32,00 лева (тридесет и два лева) и дължимите данъци и такси.
2.2. Придаваема част от 0,41 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.9.1141 – ул. „Хан Кардам, приобщена към УПИ VI-1360 в кв. 3 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе на Даниела Тодорова Симеонова, след заплащане на Община Русе цена в размер на 8,50 лева (осем лева и петдесет стотинки) и дължимите данъци и такси.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)