Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1112

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1112
Прието с Протокол №   52/27.10.2006 г.

                На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

             І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2006г.  със сумата 53 718 лв.
              1.  ПРИХОДИ
              Неданъчни приходи
              Приходи и доходи от собственост
              § 24 05 – Приходи от наеми на имущество                                                 +  540 лв.
                ОУ „Братя Миладинови”        
               Други неданъчни приходи
              § 36-19 Други неданъчни приходи                                                           + 50 300 лв.
                Регионален исторически музей  
              Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
              §  37 02 Внесен данък върху приходи от стопанска дейност                       –   22 лв.
                ОУ „Братя Миладинови”        
               Помощи, дарения и други безвъзмездно получени от страната
               § 45 01 Дарения, помощи и други                                                                + 900 лв.
                 ОУ „В.Априлов”
               § 45 03 Капиталови дарения, помощи и други
                            безвъзмездно получени суми от страната                                    + 2 000 лв.
                          Спортно училище
              ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
              ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2005 г.                                                    + 53 718 лв.

              2.РАЗХОДИ
              ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ
              ФУНКЦИЯ 03 “Образование”
              Дейност  311 Ц Д Г      
              § 10 11 Храна – ОДЗ „Синчец” Ср.кула                                                     + 1 000 лв.  
              § 10 14  Учебни и научноизсл.р-ди  ОДЗ „Синчец” Ср.кула                    +    300 лв.                                                                                                          
              § 10 15 Материали  ОДЗ „Синчец” Ср.кула                                               + 2 700 лв.
              § 10 16 Вода, горива и енергия   ОДЗ „Синчец” Ср.кула                          + 2 000 лв.
              § 10 30 Текущ ремонт  – ЦДГ” Червената шапчица”                                + 5 000  лв.
              § 10 40 Платени данъци ,мита и такси ЦДГ „Слънце”                              + 1 200 лв.
              Всичко за дейност:                                                                                    + 12 200 лв.

              Дейност  322  Общообразовтелни училища –  дофинансиране със собствени  приходи
              § 10 15 “Материали”                                                                                       – 720 лв.
              СОУ „ Йордан Йовков”         –  720 лв.
              § 10 16 Вода, горива и енергия                                                                      + 518 лв.
              ОУ „Братя Миладинови”       +  518 лв.
              § 10 30 Текущ ремонт                                                                                     + 900 лв.
              ОУ „В.Априлов”                     + 900 лв.
              Всичко за дейност:                                                                                       + 698 лв.

              ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности „
              Дейност 739  Регионален исторически музей –  дофинансиране със собствени  приходи
                § 10 15 “Материали”                                                                                 + 23 712 лв.
                § 10 20 „Външни услуги”                                                                         + 12 588 лв.
                § 10 30 Текущ ремонт                                                                               + 14 000 лв.
                § 10 98 Други некласифицирани в други параграфи р-ди                       – 1 500 лв.
              Всичко за дейност:                                                                                    + 48 800лв.

              ФУНКЦИЯ 08 „Икономически дейности и услуги”
               Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
               § 10 15 Материали                                                                                     + 30 000 лв.
                – ОП „Пътно поддържане и сигнализация”
               § 10 16 Вода, горива и енергия                                                                 + 33 000 лв.
                – СЗ „Общински спортни имоти”
               § 10 98 Други некласифицирани в други параграфи р-ди                      – 48 200 лв.
                – Собствен б-т п-да „отчуждени имоти”
               
               Всичко за дейност:                                                                                  + 14  800 лв.

               Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ  на текущият бюджет :                                + 76 498 лв.

   КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

             ФУНКЦИЯ 01 “ Общи държавни служби”
  Дейност 122 – Общинска администрация
              §  5206 – Изграждане на инфраструктурни обекти                        
  Обект: „Система за видеонаблюдение ”                                                   – 30 000 лв.
             
              ФУНКЦИЯ 03 “Образование”
               Дейност  311 Ц Д Г
               § 52 03 “Придобиване на друго оборудване”  
               Обект: „Закупуване и монтаж на бойлер    – ОДЗ „Снежанка”              + 3 000 лв.
               Дейност  322  Общообразовтелни училища –  дофинансиране със собствени  приходи
               § 52 01 Придобиване на компютри и хардуер.
               Обект: „Компютърна система – 1 бр. СОУ „Й. Йовков”                          +  720 лв.
               Дейност 324 – Спортни училища
               Обект: „Компютърна система  – 2 бр.Спортно училище”                       + 2 000 лв.
               ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности „
                Дейност 739  Регионален исторически музей  
                 § 52 03 “Придобиване на друго оборудване”  
                Обект: „ Пожароизвестителна централа Исторически музей”             + 1 500  лв.
                  
                 Всичко НАМАЛЕНИЕ на капиталовия бюджет                            – 22 780 лв.
                 ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ   
                ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 г.                                                  + 53 718 лв.