Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1113 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, чл. 41 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 31, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол № 27/25.07.2014 г. на КОбС и искане от Веско Петров Цонев, Общинският съвет реши:

Да се извърши продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща УПИ IV-1469 в кв.54 с площ от 514 кв.м, съгласно регулационен и застроителен план на град Мартен, Община Русе, предмет на АЧОС № 7259 от 17.06.2014 г.(вписан под № 49, том 21, ДВР 8347, н.д. 4049 от 30.06.2014 г. на Сл. Вп.), на Веско Петров Цонев от град Мартен, ул.”Бузлуджа” № 11, на цена в размер на 6534,00 лева, без включени: ДДС, данъци и такси, които са за сметка на купувача.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)