Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1113 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол № 38/07.03.2019 г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. № ОИ-10-1/03.01.2019 г., Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г. с продажба на незастроен УПИ XI-45, в кв. 73 по регулационния план на с. Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, общ. Русе, с площ 1060 кв. м, отреден за жилищно застрояване, с адрес: с. Сандрово, ул. „Ясна поляна“, за който е съставен АЧОС № 6888/20.02.2013 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Русе под № 84, том 6, вх. рег. № 2655 от 26.02.2013 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 16351,00 лв. (шестнадесет хиляди триста петдесет и един лева), без дължими данъци и такси;
2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен УПИ XI-45, в кв. 73 по регулационния план на с. Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, общ. Русе, с площ 1060 кв. м, отреден за жилищно застрояване, с адрес: с. Сандрово, ул. „Ясна поляна“, за който е съставен АЧОС № 6888/20.02.2013 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Русе под № 84, том 6, вх. рег. № 2655 от 26.02.2013 г., с начална тръжна продажна цена 16351,00 лв. (шестнадесет хиляди триста петдесет и един лева), без дължими данъци и такси. .
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)