Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1113

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1113
Прието с Протокол № 52/27.10.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.13, ал.2 от ЗДБРБ за 2006 г. Общинският съвет реши:

1. Допълва Решение № 1073/ 29.09.2006 г. на Общински съвет Русе, както следва: На основание чл.13, ал.2 от ЗДБРБ за 2006 г. предлага на Министерство на финансите да утвърди компенсирана промяна в поименния списък на обектите от разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2006 година с източник целева субсидия от ЦБ, както следва:

Параграф, функция , обект

Било

Става

Разлика

§ 51 “Основен ремонт”
Функция “Жилищно строителство и БКС”
обект “Основен ремонт на тротоарна настилка ул.”Чипровци”
§5206“ Изграждане на инфраструктурни обекти”
Функция “Жилищно строителство и БКС”
Обект „ Благоустрояване около автобусни спирки „
§5206“ Изграждане на инфраструктурни обекти”
Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Обект “ Исторически музей – благоустрояване площадно пространство”
Обект“„Природонаучен музей – довършителни работи / мазилка, облицовка и настилка /”

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

50 000

 

 

10 000

 

 

10 000

 

 

 

30 000

 

0

 

 

+ 10 000

 

 

+ 10 000

 

 

 

+ 30 000

 

– 50 000

Всичко

959 900

959 900

0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/