Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1113

Прието с Протокол № 56/24.02.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, както и чл. 4а, ал. 1 от ЗФВС, Общинският съвет реши:

1. Приема промяна на Правилника за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, както следва:
1.1. В Чл. 3, ал. 1 и чл. 5, ал. 3, т. 1 вместо „Държавна агенция за младежта и спорта” да се чете: „Министерство на физическото възпитание и спорта”.
1.2. В ал. 2 и ал. 3 на чл. 4 да отпадне: „които клубовете ще реализират на територията на Община Русе”, като на тяхно място се добави: „и съответни финансови планове по образец за тяхното реализиране”.
1.3. Чл. 8, ал. 1 вместо: „Спортните клубове, получили финансови средства по този правилник, осъществяват утвърдения проект по определените параметри и разходват средствата, съгласно разпоредбите на чл. 7 от настоящия Правилник. Те се отчитат с финансови отчети по образец, съгласно Приложение № 2 в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството” да се чете: „Спортните клубове, получили финансови средства по този правилник, осъществяват утвърдения проект по определените параметри и разходват средствата, съгласно разпоредбите на чл. 7 от настоящия Правилник. Те се отчитат с междинни и годишни финансови отчети по образец, съгласно Приложение № 2 в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и в срокове, определени в договора за финансово подпомагане.
1.4. В чл. 8 се създава нова ал. 2 със следното съдържание: „Спортните клубове получават утвърдените финансови средства на траншове. След представяне на междинен отчет за съответния транш и одобрен разход от финансов контрольор, определен със Заповед на кмета на община Русе се предоставят средствата по следващия транш”.
2. Приема промяна на Приложение № 1 към Правилника, както следва:
2.1. В Приложение № 1 към чл. 2 от Правилника отпада Списъкът на основните спортове с престижна и социална функции за субсидиране от Община Русе.
3. Приема промяна на Приложение № 3 към Правилника „МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ”, както следва:
3.1. в т. I.1. вместо: „12%” да се чете: „24 %”;
3.2. в т. II. вместо „55 %” да се чете: „0%” и да отпадне „по равно между двата клуба”;
3.3. в т. III вместо: „От общата сума /база/ на средствата за спорта (наричана по – долу за краткост общата база), се заделят средства за спортните клубове развиващи високо спортно майсторство – 20 %, за състезания под егидата на Община Русе – 6% , за награди – 3 % , за резерв – 2 % от общата база” да се чете: „От общата сума /база/ на средствата за спорта (наричана по-долу за краткост общата база), се заделят средства за спортните клубове развиващи високо спортно майсторство – 52 %, за състезания под егидата на Община Русе – 10 % , за награди – 5 %, за резерв – 3 % от общата база”.
4. Утвърждава Програма „Спорт 2011” и разпределението на финансовите средства в размер на 300 000 лева, съгласно Приложение № 1, както следва:
5. Създава § 1 на Преходни и заключителни разпоредби, както следва: Средствата на спортните клубове да се предоставят след представен и приет от общината отчет за предходната година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)