Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1114 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол №26/25.06.2014 год. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г., като включва общински недвижим имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.164.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 944 кв. м., с административен адрес: гр. Русе, местност „Божанова ливада”, предмет на Акт за частна общинска собственост №6333/23.11.2010 год., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 1800,00 лева.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.164.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 944 кв. м., с административен адрес: гр. Русе, местност „Божанова ливада”, предмет на Акт за частна общинска собственост №6333/23.11.2010 год., с начална тръжна цена от 1800,00 лева. без включен ДДС.
3. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)