Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1114 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 13, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №32/17.10.2022 г. на КОС, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на управление върху част с площ 60,00 кв.м. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4805.3.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ от 462,28 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, с адрес гр. Русе, бул. „Генл Скобелев“ №45, етаж 3, предмет на АЧОС №6643/16.02.2012 г., вписан под №1, том 6, Н.Д. 1009, ДВР 1935, вх. рег. №1984 от 28.02.2012 г. по описа на Службата вписвания – Русе, която част представлява стаи с номера 4, 5 и 6, на Министерството на труда и социалната политика, за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, за срок от 5 (пет) години.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)