Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1114 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №37/07.01.2019 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 г., като включва възмездно учредяване на право на строеж за изграждане на два броя гаражи всеки един с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ от 18 кв.м. всеки, съобразно скица-предложение за виза за проектиране на 2 броя гаражи, издадена от Главния архитект на Община Русе, върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.642 с площ от 3 516 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ I-за жилищно строителство, кв. 646, с адрес на имота гр. Русе, кв. „Дружба 3“, с прогнозен приход при учредяване на ограниченото вещно право на строеж за двата гаража в размер на 2 595,60 лева.
2.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на два броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.642 с площ от 3 516 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ I-за жилищно строителство, кв. 646, с адрес на имота гр. Русе, кв. „Дружба 3“, съобразно скица-предложение за виза за проектиране на два броя гаражи, издадена от Главния архитект на Община Русе, както следва:
– гараж №1 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18 кв.м., при начална тръжна цена 1 297,80 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;
– гараж №2 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18 кв.м., при начална тръжна цена 1 297,80 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)