Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1114

Прието с Протокол № 56/24.02.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, протокол № 117/26.01.2011 г. на Комисията по общинска собственост, справка № 94РР/203/05.01.2011 г. от гл. архитект за максималната разгъната застроена площ и искане вх. № ОС 07/1/18.01.2011 г. от Росен Винев, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване в югозападната част към съществуващ търговски обект – магазин по ул.”Николаевска” № 109, кв.149, в гр.Русе, попадащ върху УПИ ІІ – за обществено обслужващи сгради, жилищно строителство и озеленяване /по кадастралната карта – ПИ с идентификатор 64327.2.4886/, с максимална РЗП – 27,12 кв.м. на един етаж, на Росен Андреев Винев на стойност 6 639 лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Росен Андреев Винев.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)