Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1115 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.38, ал. 2 и ал. 4, и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол №29/25.05.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. с учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на пристройка – зимна градина със застроена площ 45,60 кв.м. към съществуваща сграда с идентификатор 63427.6.160.1 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка-Г-юг., върху имот-частна общинска собственост с идентификатор 63427.6.160 по КККР на гр. Русе, с прогнозен приход от учредяване на правото на пристрояване в размер на 3 653,00 лв., без данъци и такси.

2.Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на пристройка – зимна градина на един етаж със застроена площ 45,60 кв.м. към сграда – частна собственост с идентификатор 63427.6.160.1 по КККР на гр. Русе, в поземлен имот с идентификатор 63427.6.160 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка-Г-юг, обект на Акт №7429/28.04.2015 г. за частна общинска собственост, в полза на Иларион Младенов Илиев, съобразно виза за проектиране одобрена от Главния архитект на Община Русе, срещу заплащане на цена в размер на 3 653,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициара.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)